BigLib.info
» » » Планування доходів від операційної діяльності і валового прибутку
Вернуться назад

Планування доходів від операційної діяльності і валового прибутку

5.1. Доходи від операційної діяльності включають:

- чистий дохід від реалізації товарів (робіт, послуг);

- інші операційні доходи.

5.2. Чистий дохід від реалізації товарів - це виторг від прогнозованого обсягу реалізації товарів (плай товарообороту) за вирахуванням податку на додану вартість, акцизного збору, інших вирахувань з доходу (надані знижки, повернені товари, інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу). Чистий дохід (ряд. 5, табл. 1), визначається розрахунковим методом (ряд. 1-2-3-4). У наведеному прикладі при плані товарообороту 3950 тис.грн. податок на додану вартість складе 658 тис.грн. [3950 х 20 : (100+20) або 3950: 6], чистий дохід відповідно - 3292 тис.грн. (3950-658), а його рівень (в % до товарообороту) -83 33% (3292 х 100:3950).

5.3. Величина чистого доходу залежить від:

- прогнозованого обсягу товарообороту;

розміру ставок податків і зборів, які включаються в ціну товарів згідно чинного законодавства;

- інших вирахувань з доходу.

Із збільшенням обсягів товарообороту за умов сталої ставки ПДВ величина чистого доходу збільшується, а його рівень (в % до товарообороту) залишається незмінним. Наприклад, при збільшенні плану товарообороту до 4200 тис.грн. ПДВ складає 700 тис.грн., чистий дохід 3500, а його рівень в % до товарообороту 83,33% (3500 х 100 : 4200).

5.4. Обсяг товарообороту або загальний дохід від реалізації товарів (ряд. 1, табл. 1) прогнозується на основі матеріалів аналізу фактичного товарообороту за останні 3-5 років з врахуванням маркетингових досліджень на ринку товарів і послуг, чинного законодавства з оподаткування та ціноутворення.

5.5. Податок на додану вартість, акцизний збір та інші непрямі податки, які включаються в ціну товару, платники податку прогнозують, виходячи з обсягів поступлення і реалізації товарів за джерелами їх надходження та чинного законодавства з оподаткування і ціноутворення. Із зниженням ставок податків і зборів величина і рівень чистого доходу зростає, що збільшує вірогідність зростання товарообороту за рахунок зниження цін на товари і послуги.

5.6. Інші вирахування з доходу (ряд. 8, табл.1) прогнозуються у випадках продажу товарів з наданням знижки. Величина знижки повинна бути економічно обгрунтована. Вона не повинна перевищувати величину очікуваних додаткових доходів чи економії операційних витрат від їх реалізації.

5.7. Чистий дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) призначений для покриття собівартості реалізованих товарів (робіт, послуг) і формування валового прибутку (ряд. 7, табл. 1).

Валовий прибуток від реалізації товарів (робіт, послуг) за своєю економічною сутністю - це очікувана величина реалізованих торговельних надбавок, яка призначена на покриття операційних витрат (ряд. 9+10+11, табл.1) і формування прибутку від операційної діяльності (ряд. 12, табл.1). Тому величина валового прибутку не може бути довільною, а підлягає техніко-економічному обгрунтуванню.

5.8. Основними чинниками впливу на величину прогнозованого валового прибутку від реалізації товарів (робіт, послуг) є величина і рівень:

- чистого доходу від реалізації товарів (робіт, послуг);

- собівартості реалізованих товарів (робіт, послуг);

- операційних витрат;

- прибутку від операційної діяльності підприємства. В процесі планування необхідно досягти балансової ув'язки між названими показниками, а саме:

ЧД-С = ОВ + ПО, (1)

де ЧД- чистий дохід від реалізації товарів (робіт, послуг);

С - собівартість реалізованих товарів (робіт, послуг);

ОВ - операційні витрати;

ПО прибуток від операційної діяльності.

Формула (1) вказує на тісний взаємозв'язок між валовим прибутком і показниками: ЧД, С, ОВ, ПО, і що величина та рівень валового прибутку (ВП) можуть бути визначені двома способами:

1) як різниця між величиною або рівнем чистого доходу (ЧД) і

собівартості реалізованих товарів (робіт, послуг) за формулою:

ВП = ЧД - С (2)

або

РВП = РОВ - РПО.

2) як сума величини або рівня операційних витрат і прибутку від операційної діяльності за формулою:

ВП = ОВ + ПО (3)

або РВП =РОВ-РПОЗ формули (2) випливає, що величина і рівень валового прибутку знаходиться у прямій залежності від собівартості реалізованих товарів (робіт, послуг). Для забезпечення покриття операційних витрат і формування прибутку від операційної діяльності необхідно, щоб рівень собівартості в % до товарообороту був прогнозованим, тобто С = ЧД - ВП. Він повинен мати тенденцію до зниження (С1. Витрати па оплату праці адміністративного персоналу 71,82 2,10 54,73 1,38

2. Відрахування на соціальні заходи 27,31 0,80 20,81 0,53

3. Амортизація основних засобів адміністративного призначення 28,05 0,82 23,97 0,61

4. Розрахунково-касове обслуговування банком 5,12 0,15 5,24 0,13

5. Витрати на утримання основних засобів аміні-стративного призначення 3,58 0,10 3,58 0,09

7. Податки та інші обов'язкові платежі 41,91 1,22 39,03 0,99

Разом 185,60 5,41 155,00 3,92

Витрати на оплату праці адміністративного персоналу плануються на основі затвердженого штатного розпису і фактичної чисельності працівників, їх окладів і часу перебування на займаних посадах. Якщо у плановому періоді не передбачаються зміни, то витрати планують на рівні минулого періоду. При розширенні чи скороченні штатного розпису проводиться поіменно перерахунок планового фонду оплати праці за традиційною формою відомості нарахування заробітної плати.

У наведеному в табл. 2 прикладі плановий фонд оплати пращ адміністративного персоналу на рік склав 54730 гри.

Відрахування на соціальні заходи планують за встановленими чинним законодавством нормами відрахувань у відсотках до фонду оплати праці.

Таблиця 2.1. Розрахунок відрахувань на соціальні заходи

№ з/п Види відрахувань Норма відрахувань, % до фонду оплати Плановий фонд оплати праці, грн. Сума відрахувань, тис. грн. (гр. 3х4)

1 2 3 4 5

1 У пенсійний фонд 32,0 54730 17,51

2 У фонд соціального страхування 2,5 54730 1,37

3 У фонд соціального страхування на випадок безробіття 2,5 54730 1,37

4 У фонд соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання 1,02 54730 0,56

РАЗОМ 38,02 Х 20,81

Амортизація основних засобів адміністративного призначення визначається, виходячи із облікової вартості основних засобів на початок планового періоду, планового введення в дію та планового вибуття основних засобів, одним із передбачуваних чинним законодавством (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" затв. Наказом Міністерства фінансів України 27 квітня 2000 р. №92) методом нарахування амортизації.

У наведеному прикладі використано метод нарахування амортизації, передбаченої податковим законодавством. В лютому місяці підприємство планує придбати комп'ютер вартістю 3500 грн. Розрахунок нарахування амортизації наведено в наступній таблиці.

Таблиця 2.2. Нарахування амортизації основних засобів в плановому періоді

Групи основних засобів Залишкова вартість на початок кварталу (тис. грн.) Норми амортизації квартальні, % Нараховано амортизації в кварталі, (тис. грн.) Введені в ДІЮ основні засоби в кварталі, (тис грн.) Залишкова вартість на початок II кварталу (тис. грн.) Нараховано амортизації в II кварталі, (тис грн.) Залишкова вартість на початок III кварталу (тис. грн.) Нараховано амортизації в IV кварталі, (тис. грн.) Залишкова вартість на початок IV кварталу (тис. грн.) Нараховано амортизації в IV кварталі (тис грн.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

І 120,00 1,25 1,50 - 118,50 1,48 117,02 1,46 115,56 1,44

ІІ 50,00 6,25 3,13 3,5 50,37 3,15 47,22 2,95 44,27 2,77

ІІІ 43,00 3,75 1,61 - 41,39 1,55 39,84 1,49 38,35 1,44

Разом 6,24 6,18 5,90 5,65

Загальна сума нарахованої амортизації основних засобів адміністративного призначення у плановому періоді складе 23,97 тис. грн. (6,24+6,18+5,90+5,65).

Витрати на розрахунково-касове обслуговування плануються згідно тарифів банку, передбачених у договорі, укладеному з обслуговуючим банком.

Банк самостійно встановлює тарифи, тому у різних банках вони можуть бути різними.

У наведеному прикладі за касове обслуговування згідно договору банк знімає 1% від суми знятої готівки, за ведення рахунку 10 грн., та за розрахункове обслуговування - 0,1% від дебетового обороту по поточному рахунку. В плановому періоді підприємство передбачає отримати готівку на виплату заробітної плати за другу половину грудня минулого року і 11,5 місяців планового року в сумі 163,44 тис. грн., на придбання канцелярських та господарських товарів 2,0 тис. грн., на закупівлю бензину 43,45 тис. грн. Загальна потреба в готівці складе 208,89 тис. грн. (163,44+2,0+43,45). Звідси витрати на касове обслуговування становлять 2,09 тис. грн. (208,89x1:100).

Витрати на розрахункове обслуговування визначаються на основі прогнозованого дебетового обороту по поточному рахунку підприємства в банку. Оскільки тариф складає всього 0,1% від обороту, то при прогнозуванні доцільно за основу взяти дебетовий оборот по поточному рахунку за минулий період, відповідно скоригувавши його на зміну у плановому періоді величини собівартості товарів (робіт, послуг) та відрахувань на соціальні заходи.

У наведеному прикладі прогнозований дебетовий оборот поточного рахунку в банку складає 3150,30 тис. грн., а величина витрат на розрахункове обслуговування-3,15 тис. грн. (3150,30x0,1:100).

Разом витрати на розрахунково-касове обслуговування складуть 5,24 тис. грн. (2,09+3,15).Витрати на утримання основних засобів адміністративного призначення планують за видами витрат, прогнозованими обсягами споживання послуг та встановленою тарифною платою за них. Приклад розрахунку витрат наведено у наступній таблиці.

Таблиця 2.3. Розрахунок витрат на утримання основних засобів

Види витрат Зимовий період Весняний період Літній період Осінній період Разом за рік

1 2 3 4 5 6

1. Опалення 768 512 - 512 1792

2. Водопостачання і водовідведення 90 90 90 90 360

3. Електроенергія 270 256 228 256 1010

4. Дератизація та дсзинфекція 60 60 60 60 240

5. Вивезення сміття 54 54 54 54 216

Разом 3618

Розрахунок складено виходячи з таких даних:

1) плата за опалення с фіксованою і складає 256 грн. за місяць;

2) плата за водопостачання і водовідведення складає 90 грн. в місяць;

3) споживання електроенергії в зимній період складає в середньому 4 кВат в місяць, а в літній 380, (при плані 0,20 гри, за 1 кВат);

4) передбачене обов'язкове проведення 1 раз в квартал санепідемстанції дезінфекції, плата за яку складає 60 грн.;

5) плата за вивезення сміття складає 18 грн. в місяць.

Витрати на зв'язок при незмінних тарифах слід планувати на рівні минулого періоду. У наведеному прикладі вони становлять 1,83 тис.грн.

Податки та інші обов'язкові платежі торговельного підприємства, що відносяться на операційні витрати, включають: податок на землю, податок власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізм комунальний податок, податок з реклами, ліцензійні збори, збір за спеціальне використання водних ресурсів, збір за забруднення навколишнього середовища збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства тощо.

Планування податків та інших обов'язкових платежів доцільно проводити за їх видами з врахуванням відповідних обсягів і ставок податку передбачених чинним законодавством. Нижче наведені приклади нарахування податків і зборів (табл. 4-9).

Таблиця 2.4. Нарахування земельного податку на плановий період

Місцезнаходження земельної ділянки Площа земельної ділянки, кв.м Ставка податку (грн.) Сума податку (грн.)

1 2 3 4

Вул. Бр. Тимошенків, 2 620 6,48 4017,60

Вул. Шевченка, 15 2450 3,15 7717,00

Вул .Наукова, 43 1300 3,90 5070,00

Р-н Брюховичі 308 016 49,28

Пр. Червоної калини, 73 950 4,03 3828,50

Вул. Білогорша, 1 640 1,63 1043,20

Разом 6268 21725,58

Таблиця 2.5. Нарахування податку з власників транспортних засобів на плановий період

Вид і марка транспортного засобу Об'єм циліндрів двигуна, куб. см. Кількість транспортних засобів Сумарний об'єм, куб.см. Ставка податку зі 100 куб.см. Сума податку, грн.

1 2 3 4 5 6

ВАЗ-2107 (легк.) 1580 1 1580 5 79,00

УАЗ (вант.) 2450 4 9800 10 980,00

АВУА-31 (вант.) 3596 1 3596 10 359,60

ЇЖ 2715 (легк.) 1480 2 2960 4 118,40

Разом 1537,00

Таблиця 2.6. Нарахування комунального податку на плановий період

Показник За місяць За рік

Середньоспискова чисельність працюючих, чол. 98 98

Діючий розмір неоподаткованого мінімуму, грн. 17 204

Ставка податку, % 10 10

Нарахована сума податку, грн. 166,60 1999,20

Таблиця 2.7. Нарахування збору за забруднення навколишнього природного середовища на плановий період

Назва забруднюючих речовин Фактичні обсяги викидів, т Нормативи збору за квартал, грн./т Коригувальні коефіцієнти Суми збору в межах ліміту за квартал, грн. Суми збору в межах ліміту за рік, грн.

Бензин 3,4 4 1,94 26,38 105,52

Таблиця 2.8. Нарахування збору за спеціальне використання водних ресурсів на плановий період

Показники Одиниця виміру За квартал За рік

Установлений ліміт викорис-тання водних ресурсів куб.м. 215 860

Обсяг планового використання води в межах ліміту куб.м. 168 672

Нормативи збору коп./куб.м. 0,0731 0,0731

Нарахована сума збору грн. 12,28 49,12

Таблиця 2.9. Нарахування збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства на плановий період

№ з/п Показники Одиниця виміру На плановий рік

1 Виторг від реалізації алкогольних напоїв і пива грн. 170273

2 Ставка збору % 1

3 Нарахована сума збору грн. 1702,72

Вартість ліцензій на право торгівлі алкогольними і тютюновими виробами - 1700 грн. на кожну торгову точку за рік: 1700x7=11900 грн.

Всього податки та інші обов'язкові платежі, які входять до складу операційних витрат даного торговельного підприємства складають 39,03 тис. грн. (21,73+1,54+2,00+0,11 +0,05+1,70+11,90).

Інші адміністративні витрати включають витрати на придбання канцелярських та господарських товарів, малоцінних швидкозношуваних предметів, а також адміністративні витрати, які гне відносяться до раніш названих статей витрат.

Інші адміністративні витрати слід планувати дослідно-статистичним методом на основі матеріалів поелементного їх аналізу за минулі періоди та визначення доцільності їх здійснення у плановому періоді.

У наведеному прикладі дослідно-статистичним методом визначені інші адміністративні витрати в сумі 5,81 тис. гри.Таким чином загальна сума прогнозованих адміністративних витрат становить 155,0 тис. грн.(див. табл.2, с.13).

З даних табл. 2 видно, що торговельне підприємство знайшло за можливе скоротити адміністративні витрати на 30,6 тис.грн., в основному за рахунок:

- перегляду штатного розпису адміністративного персоналу в бік його скорочення внаслідок чого витрати па оплату праці зменшились на 17,09 тис.грн., а відрахування на соціальні заходи - на 6,90 тис.грн.;

- зниження залишкової вартості основних засобів і зменшення амортизаційних відрахувань на 4,08 тис.грн.

6.3. Витрати на збут - це витрати пов'язані з реалізацією (збутом) товарів: витрати на оплату праці працівників, зайнятих збутом товарів, та відрахування на соціальні заходи; амортизація, оренда, утримання та ремонт основних засобів, що використовуються для забезпечення збуту товарів; витрати на пакування, транспортування та рекламу товарів, інші витрати, пов'язані зі збутом товарів.

Примірний план витрат на збут приведений у таблиці 3, а методичні рекомендації щодо поелементного їх розрахунку.

Таблиця 3

План витрат на збут

Елементи адміністративних витрат За минулий період На плановий період

сума, тис.грн. рівень, % до товарообороту сума, тис.грн. рівень, % до товарообороту

1 2 3 4 5

1. Витрати па оплату праці адміністративного персоналу 108,18 5,25 206,50 5,23

2. Відрахування на соціальні заходи 67,57 1,97 78,51 1,99

3. Амортизація основних засобів 69,70 2,03 73,10 1,85

4. Витрати на транспортування 38,41 1,12 43,45 1,10

5. Витрати на оренду основних засобів 19,20 0,56 24,36 0,61

6. Витрати на утримання основних засобів 10,56 0,31 11,80 0,30

7. Витрати на пакування товарів 3,61 0,11 4,16 0,11

8. Витрати на рекламу 0,91 0,03 1,44 0,03

9. Інші витрати 10,06 0,29 36,68 0,93

Разом 400,20 11,67 480,00 12,15

Товарооборот 3428,6 100,0 3950,0 100,0

Планування витрат за основними статтями здійснюється методом техніко-економічних розрахунків, а за статтями, за якими неможливо визначити величину витрат методом конкретного підрахунку - дослідно-статистичним методом,

Витрати на оплату праці працівників, зайнятих збутом планують, виходячи з штатної чисельності працівників, зайнятих збутом та встановлених відрядних розцінків за 100 грн. товарообороту (Згідно Методичних рекомендацій з оплати праці продавців магазинів та працівників кухні підприємств громадського харчування споживчої кооперації України, затв. правлінням Укоопспілки від 21.06.2001р. № 108).

У наведеному прикладі витрати на оплату праці працівників торговельного підприємства, які зайняті збутом передбачені планом в сумі 206,5 тис. грн. або 5,23 % до товарообороту (табл. З методичних рекомендацій). Відрахування на соціальні заходи планують за встановленими чинним законодавством нормативами відрахувань у відсотках до фонду оплати праці. Примірна форма розрахунку дана в табл. 1 (дод. 3). У наведеному прикладі відрахування на соціальні заходи складають 78,51 тис. грн. (206,50x38,02:100).

Амортизація основних засобів визначається виходячи із облікової вартості основних засобів, що використовуються для забезпечення збуту товарів, на початок планового періоду, введення в експлуатацію та вибуття основних засобів у плановому періоді. При цьому керуються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" (затв. наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000р. №92) і вибирають один із методів нарахування амортизації.

У наведеному прикладі застосований метод нарахування амортизації, передбачений податковим законодавством (Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств"). Примірна форма розрахунку дана в.табл.2, дод.З. Тому з метою уникнення повторення вказуємо лише загальну величину нарахованої амортизації основних засобів, що використовуються для забезпечення збуту.

Вона становить 73,1 тис. грн.

Витрати на транспортування планують, виходячи з парку автомобілів, їх пробігу, витрат пального та цін на пальне - при наявності власного транспорту, транспортних тарифів і вантажооборогу - при використанні найманою транспорту.

У наведеному прикладі підприємство використовує власний транспорт. Примірка форма розрахунку транспортних витрат наведена в таблиці 1.

Таблиця 3.1. План витрат па транспортування для торговельного підприємства

Марка автомобіля Витрати бензину на 100 км, л Вид бензину Плановий пробіг за рік, км Ціна бензину, грн./л Витрати па пальне за рік. грн.

в межах міста за межами міста в межах міста за межами міста

ВАЗ-2170 9 8 АІ92 11800 7200 1,95 3194,10

УАЗ 18 15 АІ76 15600 12000 1,75 8064,00

АВУА-3 1 18 15 АІ76 8670 24000 1,75 9031,05

ІЖ 27 15 12 10 АІ92 13560 6090 1,95 4360,59

ГАЗ-53 40 30 АІ76 9872 22464 1,75 18704,00

Разом 43453,74Витрати на оренду основних засобів планують, виходячи з договірної вартості орендної плати між сторонами. В даному підприємстві орендуються три приміщення магазину, з яких за два приміщення орендна плата складає 1200 грн. в місяць, а за одне - 830 грн. в місяць. Тоді величина орендної плати буде складати 2030 грн. в місяць, а за рік 24,36 тис. грн. (2030x12).

Витрати на утримання основних засобів, що використовуються для забезпечення збуту товарів, планують аналогічно витратам на утримання основних фондів адміністративного призначення. Примірна форма розрахунку дана в таблиці 3 (дод. 3). У наведеному прикладі вони складають 11,8 тис. грн.

Витрати на пакування товарів неможливо визначити методом конкретного підрахунку, тому їх величину слід визначати дослідно-статистичним методом. Оскільки ці витрати є умовно-змінними, як такі, що залежать від обсягу товарообороту, то при аналізі необхідно звернути увагу на їх достатність для обслуговування процесу збуту.

У наведеному прикладі торговельне підприємство вважає оптимальним рівень витрат на пакування в минулому періоді. Тому планування цих витрат можна здійснити за формулою: (1)

де Вз - витрати умовно-змінні, тис. грн.;

Тпл - плановий товарооборот, тис. грн.;

РВз - рівень умовно-змінних витрат в % до товарообороту. Величина витрат на пакування товарів, обчислена за наведеною формулою складає 4,16 тис. грн. .

Витрати на рекламу планують, виходячи з передбачуваних заходів щодо здійснення реклами. Оскільки ці витрати відносяться до таких, що залежать від обсягу товарообороту, то їх також можна планувати за вище наведеною формулою (1).

У наведеному прикладі витрати на рекламу прогнозуються в сумі 1,44 тис. грн. .

Інші витрати включають витрати, пов'язані зі збутом товарів, що не увійшли в перелік вище названих статей. Це витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом, витрати на страхування, ремонт, охорону та інші витрати, пов'язані зі збутом, їх планування здійснюється шляхом поелементного підрахунку і не потребує складання спеціальної форми таблиць. У наведеному прикладі інші витрати прогнозуються в сумі 36,68 тис. грн., що на 26,62 тис. грн. більше, ніж у минулому періоді. Збільшення цих витрат зумовлене в основному плановим капітальним ремонтом основних засобів, що забезпечують збут товарів.

Загальна сума планових витрат на збут становить 480,0 тис. грн., що складає 12,15% до товарообороту (див. табл. З, с.18).

З даних табл. З видно, що торговельне підприємство передбачило збільшення витрат на збут на 79,8 тис.грн. або на 0,48% до товарообороту. Їх зростання зумовлене збільшенням обсягу прогнозованого товарообороту на 15,2% та плановим ремонтом основних засобів за кошторисною вартістю в сумі 25,0 тис.грн. (стаття "Інші витрати").

6.4. Інші операційні витрати включають суму безнадійної дебіторської заборгованості та відрахувань у резерв сумнівних боргів; втрати від уцінки товарів; нестачі і втрати від псуття товарів; витрати на утримання об'єктів соціально-культурного призначення; інші витрати операційної діяльності, їх величину доцільно прогнозувати дослідно-статистичним методом, опираючись на матеріали аналізу за минулі 3-5 років.

Інші операційні витрати заслуговують особливої уваги. При ефективному управлінні фінансами, добре налагодженій контрольно-аналітичній роботі їх можна мінімізувати.

Планування інших операційних витрат здійснюється поелементно дослідно-статистичним методом, на основі даних аналізу за 3-5 останніх років.

Примірний план інших операційних витрат торговельного підприємства дано в таблиці 4.

Таблиця 4.

План інших операційних витрат торговельного підприємства

Елементи адміністративних витрат За минулий період На плановий період

сума, тис.грн. рівень, % до товарообороту сума, тис.грн. рівень, % до товарообороту

1 2 3 4 5

1. Штрафи, пені, неустойки сплачені 9,80 0,29 - -

2. Матеріальне заохочення працівників 51,60 1,50 58,22 1,48

3. Списання безнадійної дебіторської заборгованості 5,30 0,16 - -

4. Резерв на сплату штрафів - - 6,78 0,17

Разом 66,70 1,95 65,00 1,64

Товарооборот 3428,6 100,0 3950 100,00

6.5. Таким чином структура операційних витрат торговельного підприємства на плановий період характеризується даними таблиці 5.

Таблиця 5

Структура операційних витрат на плановий період

Групи операційних втрат Сума, тис.грн. Рівень, % до товарообороту Питома вага, % до підсумку

1 2 3 4

1. Адміністративні витрати 155,0 3,92 22,1

2. Витрати на збут 480,0 12,15 68,6

3. Інші операційні витрати 65,0 1,64 9,3

Разом 700,0 17,71 100,0

Товарооборот 3950,0 100,0 X

6.6. З визначенням прогнозованої величини операційних витрат (ряд. 9+10+11, табл. 1) необхідно оприділити очікувані фінансові результати від операційної діяльності (ряд.12, табл. 1).У наведеному прикладі прогнозований прибуток від операційної діяльності складає 137,0 тис.грн. (790,0 + 47,0-155,0-480,0-65,0) або (ряд. 7+8-9 - 10 -11). Це означає, що підприємство, при виконанні плану товарообороту (ряд. 1, табл. 1), плану чистого доходу (ряд. 5, табл. 1), валового прибутку (ряд.7, табл. 1), отриманні прогнозованих інших операційних доходів (ряд. 8, табл. 1), недопущені перерозходу операційних витрат (ряд. 9+10+11, табл. 1) зможе забезпечити рентабельність операційної діяльності, отримати прибуток в сумі 137 тис.грн., а при перевиконанні вказаних показників та економії витрат є можливість збільшити прибуток.

У випадку збитку торговельному підприємству необхідно визначити межу беззбитковості основної діяльності (торгівлі) і вишукати шляхи отримання прибутку в розмірі, який забезпечив би щонайменше її самоокупність. Межу беззбитковості треба визначити й за умов очікування операційного прибутку з тим, щоб запобігти збитку від операційної діяльності.
Скачать
Рефераты по экономике предприятия 5.1. Доходи від операційної діяльності включають: - чистий дохід від реалізації товарів (робіт, послуг); - інші операційні доходи. 5.2. Чистий
Оценок: 569 (средняя 5 из 5)
© 2014 - 2020 BigLib.info