BigLib.info
» » » Показники фінансового стану підприємства
Вернуться назад

Показники фінансового стану підприємства

Стійкий фінансовий стан підприємства формується в процесі всієї його виробничо-господарської діяльності. Тому оцінку фінансового стану можна об'єктивно здійснити не через один, нехай найважли-віший, показник, а тільки за допомогою комплексу, системи показ-ників, що детально й усебічно характеризують господарське стано-вище підприємства.
Показники оцінки фінансового стану підприємства мають бути такими, щоб усі ті, хто пов'язаний із підприємством економічними відносинами, могли одержати відповідь на запитання, наскільки на-дійне підприємство як партнер у фінансовому відношенні, а отже, прийняти рішення про економічну доцільність продовження або встановлення таких відносин з підприємством. У кожного з партне-рів підприємства — акціонерів, банків, податкових адміністрацій — свій критерій економічної доцільності. Тому й показники оцінки фі-нансового стану мають бути такими, щоб кожний партнер зміг зро-бити вибір, виходячи з власних інтересів.
Ясна річ, що в доброму фінансовому стані заінтересоване передо-всім саме підприємство. Однак добрий фінансовий стан будь-якого під-приємства формується в процесі його взаємовідносин із постачальни-ками, покупцями, акціонерами, банками та іншими юридичними і фізичними особами. З іншого боку, безпосередньо від підприємства залежить міра його економічної привабливості для всіх цих юридичних осіб, що завжди мають можливість вибору між багатьма підприємствами, спро-можними задовольнити той самий економічний інтерес.
Відтак необхідно систематично, детально і в динаміці аналізу-вати фінанси підприємства, оскільки від поліпшення фінансового стану підприємства залежить його економічна перспектива.
Ми пропонуємо класифікацію і порядок розрахунку комплексу основних оцінних показників, що з них залежно від конкретної мети аналізу можна вибрати відповідну кількість та види таких показни-ків (табл. 1).
У цілому таблиця 1 включає 65 показників, призначених для детальної та всебічної оцінки фінансового стану підприємства. Од-нак це не означає, що систематичний аналіз фінансового стану під-приємства завжди має здійснюватись за всіма цими показниками.
Таблиця 1
КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
№ п/п | Показники оцінки | Порядок розрахунку або джерело одержання вихідних даних
1 | Показники оцінки майнового стану підприємства
1.1 | Сума господарських кош-тів, які є в розпорядженні підприємства | Результат нетто-балансу
1.2 | Питома вага активної час-тини основних засобів | Вартість активної частини основних засобів * 100%
Вартість основних засобів
1.3 | Коефіцієнт зносу основних засобів | Знос_______________________________________
Вартість основних засобів за балансом (первісна)
1.4 | Коефіцієнт оновлення основних засобів | Балансова вартість основних засобів, які на-дійшли за період, що _______________________аналізується_____________________
Балансова вартість основних засобів на кінець періоду, що аналізується
1.5 | Коефіцієнт вибуття основ-них засобів | Балансова вартість основних засобів, які вибу-ли в період, що ________________________аналізується_____________________
Балансова вартість основних засобів на початок періоду, що аналізується
2 | Показники прибутковості
2.1 | Прибутковість інвестицій у звичайні акції | Прибуток після сплати податків та дивідендів на привілейовані _________________________акції * 100%____________________
[Зобов'язання перед акціонерами] – [Загальна вартість акцій]
2.2 | Прибутковість інвестицій у фірму | Прибуток після сплати податків * 100%
Інвестиції
2.3 | Головний показник прибутковості | Прибуток до сплати податків * 100%_____
[Усього активів] – [Нематеріальні активи]
2.4 | Прибутковість активів | Прибуток після сплати податків та
дивідендів на привілейовані акції * 100%
[Усього активів] – [Нематеріальні активи]
2.5 | Обертання матеріальних активів | Обсяг реалізації
Матеріальні активи
2.6 | Прибутковість реалізації | Прибуток від реалізації *100%
Обсяг реалізації
3 | Показники ліквідності та платоспроможності
3.1 | Величина власних оборот-них коштів (функціону-ючий капітал) | [Власний капітал] + [Довгострокові зобов'язан-ня] - [Основні засоби та вкладення]. [Поточні активи] - [Поточні зобов'язання]
3.2 | Маневреність власних оборотних коштів | ______Грошові кошти____
Функціонуючий капітал
3.3 | Коефіцієнт покриття за-гальний | ___Поточні активи___
Поточні зобов'язання
3.4 | Коефіцієнт покриття про- | [Грошові кошти] + [Дебіторська заборгованість)
Короткострокові позикові кошти
3.5 | Коефіцієнт швидкої лік-відності | Грошові кошти, розрахунки та інші активи
Поточні зобов'язання
3.6 | Коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможність) | ___Грошові кошти___
Поточні зобов'язання
3.7 | Частка оборотних коштів | ______________Поточні активи________
Усього господарських коштів (нетто)
3.8 | Частка виробничих запа-сів у поточних активах | Запаси та витрати
Поточні активи
3.9 | Частка власних оборот-них коштів у покритті запасів | Власні оборотні кошти
Запаси та витрати
3,10 | Коефіцієнт покриття за-пасів | Стабільні джерела покриття
Запаси та витрати
3.11 | Коефіцієнт критичної оці-нки | [Гроші]+ [ринкові цінн папери]+ [дебіторська заборгованість]
Поточні пасиви
3.12 | Період інкасації дебітор-ської заборгованості | _________Дебіторська заборгованість______
[Продаж у кредит] : [Кількість днів у періоді]
3.13 | Тривалість кредиторської заборгованості | _____Кредиторська заборгованість___
[Закупівлі] : [Кількість днів у періоді]
3.14 | Співвідношення довгост-рокових зобов'язань кре-диторам та довгостроко-вих джерел фінансування (коефіцієнт довгостроко-вих зобов'язань) | ___________________Довгострокові пасиви______________
[Зобов'язання перед акціонерами] + [Довгострокові пасиви]
3.15 | Коефіцієнт поточної за-боргованості | __________Поточні пасиви_____
Зобов'язання перед акціонерами
3.16 | Співвідношення грошо-вих потоків та заборго-ваності кредиторам | _______Грошові потоки____
Заборгованість кредиторам
3,17 | Співвідношення грошових потоків та довгострокових зобов'язань кредиторам | Вхідні грошові потоки
Довгострокові пасиви
3.18 | Коефіцієнт автономії (незалежності) | ___Власні кошти___
Майно підприємства
3.19 | Коефіцієнт співвідношен-ня позикових та власних коштів | Позикові кошти
Власні кошти
3.20 | Співвідношення нерозпо-діленого прибутку до всієї суми активів | Нерозподілений прибуток
Уся сума активів
3.21 | Обертання матеріальних запасів | ______Продаж______
Матеріальні запаси
4 | Показники фінансової стійкості та стабільності підприємства
4.1 | Коефіцієнт автономії (незалежності) | ____Власні кошти____
Майно підприємства
4.2 | Коефіцієнт співвідношен-ня позикових та власних коштів | Позикові кошти
Власні кошти
4.3 | Коефіцієнт довгостроко-вого залучення капіталу | _____[Довгострокові кредити]+ [Довгострокові позики]____
[Власні кошти]+ [Довгострокові кредити] + [Довгострокові позики]
4.4 | Коефіцієнт маневреності власних коштів | [Власні кошти] + [Довгострокові кредити] + (Довгострокові ___________позики] - [Позаоборотні активи]_____________
[Власні кошти] + [Довгострокові кредити] + [Довгострокові позики]
4.5 | Коефіцієнт реальної вар-тості основних фондів у майні підприємства | [Вартість основних фондів] - [Сума накопиче-ної амортизації]
Вартість майна підприємства за підсумком нет-то-балансу
4.6 | Коефіцієнт концентрації власного капіталу | Власний капітал
Активи
4.7 | Коефіцієнт фінансової за-лежності | _____Активи___
Власний капітал
4.8 | Коефіцієнт концентрації залученого капіталу | __________Залучений капітал____
Усього господарських коштів
4.9 | Коефіцієнт довгостроко-вого залучення позикових коштів | ____________Довгострокові зобов'язання_________
[Довгострокові зобов'язання] + [Власний капітал]
4.10 | Коефіцієнт структури за-лученого капіталу | Довгострокові зобов'язання
Залучений капітал
4.11 | Показник заборгованості акціонерам | Усього заборгованості акціонерам * 100%
Усього активів
5 | Показники рентабельності підприємства
5.1 | Рентабельність продажу | Прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг)
Виручка від реалізації
5.2 | Рентабельність основної діяльності | __________Прибуток від реалізації продукції__________
Витрати на виробництво продук-ції та її реалізацію
5.3 | Рентабельність власного капіталу | __________Чистий прибуток_______
Середня величина власного капіталу
5.4 | Період окупності власного капіталу | Середня величина власного капіталу
Чистий прибуток
5.5 | Рентабельність усього ка-піталу підприємства | __Балансовий прибуток_
Підсумок балансу
5.6 | Рентабельність перманент-ного капіталу | ________Балансовий прибуток____
Підсумок І розділу пасиву балансу
6 | Показники ділової активності
6.1 | Загальне обертання капі-талу | Виручка від реалізації
Підсумок балансу
6.2 | Обертання мобільних ко-штів | __________Виручка від реалізації_______
Підсумок II та III розділів активу балансу
6.3 | Обертання матеріальних оборотних коштів | _______Виручка від реалізації_____
Підсумок II розділу акиву балансу
6.4 | Обертання готової проду-кції | Виручка від реалізації
Готова продукція
6.5 | Обертання дебіторської заборгованості | ___Виручка від реалізації__
Дебіторська заборгоаність
6.6 | Середній строк обороту де-біторської заборгованості | 360 х Дебіторська заборгованість
Виручка від реалізації
6.7 | Обертання кредиторської заборгованості | ___Виручка від реалізації___
Кредиторська заборгованість
6.8 | Середній строк обороту кредиторської заборгова-ності | 360 х Дебіторська заборгованість
Виручка від реалізації
6.9 | Фондовіддача основних засобів та інших позаобо-ротних активів | _______Виручка від реалізації___
Підсумок 1 розділу активу балансу
6.10 | Обертання власного капі-талу | _____Виручка від реалізації_____
Підсумок 1 розділу пасиву балансу
7 | Показники акціонерного капіталу
7.1 | Прибутковість акцій | Дивіденди власників акцій 100%
Ринкова ціна акції
7.2 | Дохід на звичайну акцію | Прибуток після сплати податків та дивідентів на привілейовані ________________________акції_______________________
Кількість звичайних акцій
7.3 | Цінність акції | Ринкова ціна акції
Дохід на акцію
7.4 | Рентабельність акції | Дивіденд на одну акцію
Ринкова ціна акції
7.5 | Дивідендний вихід | __Дивіденд на одну акцію__
Середній дохід на одну акцію
7.6 | Коефіцієнт котирування акції | Ринкова ціна акції
Облікова ціна акції
Залежно від мети та завдань аналізу в кожному конкретному ви-падку вибирають оптимальний саме для цього випадку комплекс показників та напрямків аналізу фінансового етапу підприємства.
Слід підкреслити, що всі показники фінансового стану підприєм-ства перебувають у взаємозв'язку та взаємозумовленості. Тому оці-нити реальний фінансовий стан підприємства можна лише на під-ставі використання певного комплексу показників з урахуванням впливу різних факторів на відповідні показники.
Наведемо коротку характеристику основних показників, які ви-користовуються в процесі оцінювання фінансово-господарської дія-льності підприємства.
А. Показники оцінки майнового стану
1. Сума господарських коштів, що їх підприємство має у розпо-рядженні. Цей показник дає загальну вартісну оцінку активів, які перебувають на балансі підприємства. Зростання цього показника свідчить про збільшення майнового потенціалу підприємства.
2. Питома вага активної частини основних засобів. Згідно з нор-мативними документами під активною частиною основних засобів розуміють машини, обладнання і транспортні засоби. Зростання цього показника в динаміці — позитивна тенденція.
3. Коефіцієнт зносу основних засобів. Показник характеризує ча-стку зношених основних засобів у загальній їх вартості. Використо-вується в аналізі як характеристика стану основних засобів. Допов-ненням цього показника до 100% (або одиниці) є так званий коефіцієнт придатності.
4. Коефіцієнт оновлення основних засобів. Показує, яку частину наявних на кінець звітного періоду основних засобів становлять мо-ві основні засоби.
5. Коефіцієнт вибуття основних засобів. Показує, яка частин;і основних засобів, з котрими підприємство почало діяльність у звітному періоді, вибула з причини зносу та з інших причин.
Б. Оцінка ліквідності та платоспроможності
1. Величина власних оборотних коштів (функціонуючий капі-тал). Характеризує ту частину власного капіталу підприємства, яка є джерелом покриття поточних активів підприємства (тобто активів, які мають період обороту менше ніж один рік). Цєй. розрахунковий показник залежить як від структури активів, так і від структури джерел коштів. Показник має особливо важливе значення для під-приємств. Зростання цього показника в динаміці — позитивна тен-денція. Основним і постійним джерелом збільшення власних оборотних коштів є прибуток. Не можна ототожнювати поняття «оборотні кошти» та «власні оборотні кошти». Перший покказник характеризує активи підприємства ( II та III розділи активу балансу). Другий — джерела коштів, тобто частину власного капіталу підприємства, яка розглядається як джерело покриття поточних активів.
2. Маневреність власних оборотних коштів. Зростання цього показника в динаміці — позитивна тенденція.
3. Коефіцієнт покриття загальний. Характеризує співвідношен-ня поточних активів і поточних зобов'язань. Для нормального функ-ціонування підприємства цей показник має бути більшим за одини-цю. Зростання його — позитивна тенденція. Орієнтовне значення показника підприємство встановлює самостійно. Воно залежатиме від щоденної потреби підприємства у вільних грошових ресурсах.
4. Коефіцієнт швидкої ліквідності. Він аналогічний коефіцієнту по-криття, але обчислюється за вужчим колом поточних активів (з розра-хунку виключають найменш ліквідну їх частину— виробничі запаси).
Кошти, які можна отримати у разі вимушеної реалізації виробни-чих запасів, можуть бути суттєво меншими за витрати на їх придбан-ня. За ринкової економіки типічною є ситуація, коли під час ліквідації підприємства отримують 40% і менше від облікової вартості запасів. В іноземній літературі трапляється орієнтовне (найнижче) значення цього показника — І. Однак ця оцінка також досить умовна.
5. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможності). Він є найбільш жорстким критерієм ліквідності підприємства і показує, яку частину короткострокових зобов'язань можна за необхідності погасити негайно. Рекомендована нижня межа цього показника — 0,2.
6. Частина власних оборотних коштів у покритті записів. Це вартість запасів, яка покривається власними оборотними коштами. Має велике значення для підприємств торгівлі. Рекомендована ниж-ня межа цього показника — 50%
7. Коефіцієнт покриття запасів. Розраховується як співвідно-шення величини стабільних джерел покриття запасів і суми запасів. Якщо значення цього показника є меншим за одиницю, то поточний фінансовий стан підприємства вважають недостатньо стійким.
В. Показники оцінки фінансової стійкості
Одна з найважливіших характеристик фінансового стану підпри-ємства — забезпечення стабільності його діяльності в майбутньому. Вона пов'язана із загальною фінансовою структурою підприємства, його залежністю від кредиторів та інвесторів.
1. Коефіцієнт концентрації власного капіталу характеризує частку власності самого підприємства у загальній сумі коштів, інвестованих у його діяльність. Що більший цей коефіцієнт, то більш фінансове стій-ким і незалежним від кредиторів є підприємство. Доповненням до цьо-го показника є коефіцієнт концентрації залученого (позикового капі-талу). Сума обох коефіцієнтів дорівнює І (чи 100%).
2. Коефіцієнт фінансової залежності є оберненим до поперед-нього показника. Коли його значення наближається до І (чи 100%), це означає, що власники повністю фінансують своє підприємство.
3. Коефіцієнт маневреності власного капіталу показує, яка час-тина власного капіталу використовується для фінансування поточ-ної діяльності, тобто яку вкладено в оборотні кошти, а яку капіталі-зовано.
4. Коефіцієнт довгострокових вкладень показує, яку частину ос-новних коштів та інших позаоборотних активів профінансовано зов-нішніми інвесторами, тобто яка частина належить їм, а не власни-кам підприємства.
5. Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів харак-теризує структуру капіталу. Зростання цього показника — негатив-на тенденція, яка означає, що підприємство починає все сильніше залежати від зовнішніх інвесторів.
6. Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів. Зростання цього показника в динаміці також свідчить про посилен-ня залежності підприємства від кредиторів, тобто про зниження йо-го фінансової стійкості.
Скачать
Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту Стійкий фінансовий стан підприємства формується в процесі всієї його виробничо-господарської діяльності. Тому оцінку фінансового стану можна
Оценок: 595 (средняя 5 из 5)
© 2014 - 2020 BigLib.info