BigLib.info
» » » Інформаційне забезпечення та організація технологічного процесу автоматизації обліку заробітної плати
Вернуться назад

Інформаційне забезпечення та організація технологічного процесу автоматизації обліку заробітної плати

План
1.Загальна побудова та організація автоматизованого розв’язування задач з обліку заробітної плати.
2.Інформаційне забезпечення автоматизації обліку заробітної плати.
3.Організація технологічного процесу обробки інформації з обліку заробітної плати в умовах функціонування АРМ.


Загальна побудова та організація автоматизованого розв’язування задач з обліку заробітної плати.
Розрахунок з персоналом з оплати праці є найбільш масовим і трудомістким. Це пояснюється великою кількістю первинних документів за незначного обсягу вихідних форм, потребою виконання розрахунків і групувань даних за різними аналітичними ознаками, низьким коефіцієнтом складності розрахунків, переважанням задач прямого підрахунку тощо.
За автоматизованого розв’язання задачі з обліку праці та її оплати групуються в комплекси:
облік відпрацьованого часу й невиходів на роботу;
облік і контроль виробітку та заробітної плати робітників-відрядників;
облік і нарахування погодинної та інших видів оплати;
розрахунки різних видів відрахувань з заробітної плати;
аналітичний облік з працівниками (за видами нарахувань і відрахувань);
складання зведень розподілу заробітної плати за відповідними групувальними ознаками;
формування зведених реєстрів;
розрахунок оподаткованої бази з фонду оплати праці;
облік депонованої заробітної плати.
Автоматизація обробки інформації обліку праці і заробітної плати сприяє скороченню матеріальних і трудових затрат на збір, обробку та аналіз даних, необхідних для правильного ведення облікової роботи бухгалтерією та прийняття управлінських рішень керівництвом підприємства.
Комплекс задач з обліку праці і заробітної плати не являється уособленою системою, а функціонує в тісній взаємодії з ділянками обліку фінансово-розрахункових операцій, витрат на виробництво, зведеного обліку та складання звітності та підсистемою обліку та управління кадрами. Головними принципами, на яких базується така взаємодія є:
наявність зворотного зв’язку;
використання результатної інформації однієї ділянки обліку в якості вхідної для іншої ділянки;
спільність деяких джерел інформації для кількох ділянок обігу;
спільність деяких первинних та результатних носіїв інформації для кількох ділянок обліку;
уніфікованість систем кодування інформації, що використовується на взаємопов’язаних ділянках обліку;
єдність систем показників, що характеризують конкретний об’єкт та управління і використовуються на взаємозв’язаних ділянках обліку.
Комплексом задач обліку фінансово-розрахункових операцій використовується інформація про виплати заробітної плати через касу та розрахунковий рахунок, нарахування та сплату страхових внесків тощо, отримана з ділянки обліку праці і заробітної плати.
Комплекси задач обліку витрат на виробництво та зведеного обліку і складання звітності з цієї ж ділянки отримують дані про нарахування зарплати за кореспондуючими рахунками та кодами витрат, а також утримання із зарплати.
Підсистема обліку і управління кадрами, як і ділянка обліку праці і заробітної плати акумулює інформацію про середньоспискову чисельність робітників за звітний період, зміни в кількості та структурі.
Інформаційне забезпечення автоматизації обліку заробітної плати.
Основним первинним документом з обліку праці і основної заробітної плати робітника-відрядника на індивідуальних виробництвах є наряд ( ф.DB 1301).
Доплати до основних відрядних розцінок за роботи, що виконуються у зв’язку з відхиленням від встановленого технологічного процесу, оформляються доплатними листами (ф.DB 1307). Ці роботи зумовлюють додаткові витрати робочого часу порівняно зі встановленою нормою.
Первинним документом з обліку і оплати простоювання не з вини робітника служить лист про простоювання (ф. Т-16, машинний код DB 1305). Розрізняються простоювання із внутрішніх та зовнішніх причин.
Внутрішніми причинами простоювань вважаються різні виробничі неполадки (невчасний або недоброякісний ремонт обладнання, несвоєчасне подання сировини і матеріалів, відсутність необхідних пристроїв), а зовнішніми причинами – затримка поставки матеріалів, сировини, покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, палива постачальником, відключення електроенергії тощо.
У разі, коли стався частковий брак продукції з вини працівника, оплата праці винуватця відбувається залежно від ступеня придатності продукції за зниженими розцінками.
Якщо ж брак виник внаслідок прихованого дефекту в матеріалі, що оброблявся, тобто не з вини працівника , оплата йому здійснюється в повному розмірі за нормальними розцінками. В обох випадках складається Акт про брак (ф. Т-46, машинний код DB 1309).
Для робітників-погодинників облік явок на роботу і використання робочого часу ведеться за кожну зміну в табелі (ДВ 1304).
Під час машинного розв’язування комплексу задач ділянки обліку праці і заробітної плати з первинних документів створюються масиви.
Бухгалтерський облік розрахунків з оплати праці та утримань із заробітної плати ведеться на рахунках 66 „Розрахунки з оплати праці”, 64 „Розрахунки за податками й платежами” та 65 „Розрахунки за страхуванням” в таких субрахунках:
661 „Розрахунки за заробітною платою”;
662 „Розрахунки з депонентами”;
6411 „Податок з доходів фізичних осіб”;
651 „За пенсійним забезпеченням;”
652 „За соціальним страхуванням”;
653 „За страхуванням на випадок безробіття”;
654 „За індивідуальним страхуванням”
655 „За страхуванням майна”.
На субрахунках рахунку 65 „Розрахунки за страхуванням” ведеться аналітичний облік в розрізі виду субконто „Податки і відрахування”, якому відповідає однойменний довідник.
Першим етапом з автоматизації обліку оплати праці є заповнення довідника „Працівники”.
Для внесення працівників у цей довідник необхідно заповнити „Наказ про прийняття на роботу”.
„Документи” - „Кадрові документи” - „Накази” - „Наказ про прийняття на роботу”.
В цьому наказі заповнюються такі розділи:
загальний,
розрахунковий,
кадрові дані,
податок з доходів фізичних осіб,
коментарі.
Для отримання детальної інформації про конкретного працівника, записаного в Довіднику „Працівники” необхідно по прізвищу даного працівника натиснути 2 рази лівою клавішею миші, після цього на екрані монітора з’явиться таблиця по даному працівнику, як включає слідуючи розділи:
загальний,
розрахунок,
інші реквізити,
банківські,
освіта,
сімейний стан та військовий облік,
зовнішні реквізити.
Незаповнені реквізити в даному Довіднику слід заповнити автоматично з використанням інших довідників або в ручну.
Діалогове вікно перегляду і редагування даних по конкретному співробітнику має чотири закладки:
1. Загальні з такими реквізитами:
Табельний номер – вказується індивідуальний табельний номер працівника відповідно до прийнятої на підприємстві системи кодування;
П.І.П – вказується прізвище та ініціали співробітника;
Посада – записується посада, яку займає працівник на підприємстві;
Фірма, в котрій працює співробітник, вказується фірма, де працює співробітник. Реквізит доступний до того моменту, поки елемент довідника не записано.
2. Дані по заробітній платі з такими реквізитами:
Оклад/тариф – вказується сума місячного окладу або погодинного тарифу;
Аванс – вказується розмір авансу;
Кількість пільг – вказується кількість пільг з податку з доходів фізичних осіб;
Рахунок витрат – при заповнення даного реквізиту треба звернути увагу на два моменти:
Вид витрат – обов’язковий для заповнення реквізит, що визначає аналітику витратного рахунка (або рахунків) (наприклад, зарплата адміністративного апарату).
3. Паспортні дані – містять реквізити: серія, номер, коли і ким виданий, адреса співробітника, телефон співробітника.
4. Податкові – містить реквізити: індивідуальний податковий номер, назва податкової інспекції.
Організація технологічного процесу обробки інформації з обліку заробітної плати в умовах функціонування АРМ
Для нарахування заробітної плати працівникам використовується документ Нарахування заробітної плати (меню Документи > Нарахування заробітної плати).
Діалогова форма даного документа для введення вхідних даних містить дві закладки:
1. Основні з такими реквізитами:
Вид виплати – основний реквізит, який визначає подальше використання документа Нарахування заробітної плати.. Він може набувати значень, а саме
Основна зарплата –відбувається нарахування основної заробітної плати співробітникам підприємства, розрахунок сум відрахувань у бюджет та державні цільові фонди, автоматичне формування проведень. За допомогою кнопки Друк можна отримати форми таких первинних документів: платіжна відомість, розрахунково-платіжна відомість, зведення відрахувань до державних цільових фондів, розрахункові картки для співробітників;
Аванс – відбувається нарахування авансу співробітникам підприємства. Суми авансу з довідника Співробітники автоматично записуються в графу “До видачі” табличної частини документа, проте існує можливість редагування сум авансу вручну. Після заповнення всіх реквізитів формується документ „Відомість нарахування авансу”, який бухгалтерських проведень не генерує, на відміну від вказаних вище первинних документів.
Внесення – вид виплати, що призначений для запису вступного сальдо за розрахунками з оплати праці на початок роботи з типовою конфігурацією „1 С: Бухгалтерією 7.7”;
- Рахунок оплати праці – визначається бухгалтерський рахунок (субрахунок) розрахунків з оплати праці;
- Середньоспискова чисельність співробітників – визначається величина, що визначає середньоспискову чисельність співробітників;
- Кількість робочих днів – записується кількість робочих днів у поточному періоді нарахування заробітної плати.
2. Додаткові – визначається бухгалтерський рахунок витрат, на який списується сума комунального податку, аналітика даного рахунку .
Суми додаткових нарахувань (відпускні, лікарняні тощо) необхідно звести в табличну частину документа вручну.
Для автоматичного розрахунку сум основних утримань по кожному працівнику необхідно скористатися кнопкою Розрахувати, що вміщена в нижні частині діалогового вікна.
Для реалізації операцій з виплат заробітної плати призначений документ
Виплата ЗП. Цей документ формує платіжні відомості та створює бухгалтерські проведення з виплати заробітної плати (заборгованості заробітної плати) працівникам.
Діалогова форма даного документа містить такі реквізити :
Період – визначається період, за який буде здійснюватися виплата заробітної плати співробітникам підприємства;
Вид оплати та Рахунок оплати праці – значення, що можуть набувати дані реквізити аналогічні як і в документі нарахування заробітної плати;
Відсоток виплати – вказується відсоток від суми, що запускається до видачі;
Каса – значення реквізиту вибирається з довідника Рахунки нашої фірми.
Для отримання друкованої форми платіжної відомості необхідно натиснути кнопку Друк в нижній частині діалогового вікна.
Обидва розглянуті документа (Нарахування заробітної плати та Виплата заробітної плати) реєструються в журналі Зарплата.
Технологічні операції обробки даних на ПЕОМ:
Для обліку виробітку та відрядної оплати праці робітників, які працюють індивідуально чи в складі бригад, використовують АРМ з обліку відрядної заробітної плати, які встановлено безпосередньо в цехах.
До нормативно-довідкової інформації АРМ з обліку виробітку й оплати праці робітників-відрядників відносять:
довідник особових рахунків;
класифікатори професій;
довідник цехів, відділів, бригад;
довідник видів оплат;
довідник норм часу та розцінок.
Первинними документами є: табель обліку робочого часу, наряди на відрядну роботу (типові та індивідуальні форми), спи-сок осіб, які працюють понад норму, відомість на виплату премій робітникам-відрядникам. Визначення сум і нормованого часу в цілому за місяць здійснюється на підставі введених первинних документів за кожним робітником-відрядником.
Вихідною інформацією є:
бригадні наряди;
індивідуальні наряди;
табель;
відомість нарахованої зарплати за робітниками-відрядниками (за табельними номерами та видами оплат);
відомість нарахованої заробітної плати за робітниками - відрядниками (за категоріями та професіями);
відомість нарахованої заробітної плати за робітниками-відрядниками (за шифрами виробничих витрат).
Для забезпечення автоматизованого обліку відпрацьованого часу та контролю стану трудової дисципліни на підприємствах в більшості випадків використовують АРМ табельного обліку, основні функції якого полягають у веденні щоденної реєстрації виходів на роботу, залишення роботи, усіх випадків запізнень та невиходів з зазначенням причин, а також фіксування часу простоїв та роботи понад норму.
Таке робоче місце забезпечує вве-дення первинної інформації, оброблення й одержання машино-грам і відеограм з видів виходів та відхилень.
У практиці розроблення програмних комплексів з ав-томатизації обліку заробітної плати для цього пропонується АРМ обліку депонентів як самостійний програмний продукт або в складі АРМБ з обліку праці та її оплати. В останньому випадку створюється загальна база особових рахунків, що сприяє швид-кому та безпомилковому депонуванню зарплати.
АРМи з обліку праці та її оплати однорівневої системи обслуговують відповідні цехи й відділи, ведуть машинні особові рахунки працівників і виконують усі розрахунки.
Одне АРМ слугує для узагальнення даних, одержаних від інших АРМ з обліку зарплати, виконує бухгалтерські записи та взаємозв'язок з АРМ з обліку витрат на виробництво та АРМ зведеного обліку.
На великих підприємствах обчислювальна мережа може мати 2, 3 і більше рівнів АРМ з обліку праці та заробітної плати. Можливі різні варіанти розподілу задач між бухгалтерією (АРМ II категорії) та підрозділами (АРМ І категорії).
Під час розв'язання задач з обліку праці та її оплати викорис-товується нормативно-довідкова інформація, вхідна і вихідна ін-формація, яка аналогічна розглянутій.
Машинограми з обліку розрахунків по зручності є у головному меню „Звіт:”
1. Звіти по зарплаті.
2. Бухгалтерська звітність.
У розділі „Звіти по заробітній платі” є наступні форми машинограм:
- Розрахункова відомість – для формування цієї машинограми потрібно вибрати тип працівника для нарахування заробітної плати і натиснути клавішу „розрахункова відомість”. В даній машинограмі вказується П.І.П. працівників, оклад, кількість відпрацьованих днів, нарахування заробітної плати, утримання за видами утримань та до виплати за поточний місяць.
- Розрахункові листи – для формування цього документа потрібно вибрати джерела нарахування заробітної плати і тип працівника.
- Види розрахунків.
- Нарахування на заробітну плату.
- Довідка про заробітну плату.
- Форма №2.
- Форма №3.
- Форма 8 ДР.
- Довідка про доходи.
- Пенсійний фонд (персоніфікований).
- Довідка для пенсії.
- Довідка про середню заробітну плату.
- Перерахунок податку з доходів фізичних осіб.
У розділі „Бухгалтерська звітність” формуються машинограми за рахунком 661.
Дані про розрахунки із співробітниками з оплати праці можна отримати,
використавши стандартні звіти, зокрема:
Аналіз рахунка за субконто – використовується для отримання інформації про суму нарахованої заробітної плати, стягнені податки та збори і суму до виплат в розрізі співробітників;
2.Оборотно-сальдова відомість – використовується для отримання узагальнюючої інформації про стан розрахунків із заробітної плати за певний період.
3.Журнал-ордер по субконто – використовується для отримання інформації по конкретному субрахунку не лише в цілому, але й в кореспонденції з іншими рахунками;
4.Аналіз субконто.
5. Аналіз рахунку за доплати;
6.Аналіз рахунку по субконто;
7.Картка рахунку;
8.Головна книга.
Скачать
Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту План 1.Загальна побудова та організація автоматизованого розв’язування задач з обліку заробітної плати. 2.Інформаційне забезпечення автоматизації
Оценок: 1330 (средняя 5 из 5)
© 2014 - 2017 BigLib.info