BigLib.info
» » Отчет по практике: Аудит діяльності ЗАТ Рівне-Борошно
Вернуться назад

Отчет по практике: Аудит діяльності ЗАТ Рівне-Борошно

Бакалаврську практику ми проходили на ЗАТ «Рівне-Борошно», що розташоване в Рівненській області на вулиці Біла, 35.
Метою проходження практики та написання даного звіту, є закріплення і поглиблення знань, отриманих під час вивчення дисциплін «Фінансовий облік», «аудит», «Фінансовий менеджмент», «Спецкурс», «Спецсемінар».
Джерелом інформації для написання звіту з практики є журнали, підручники, закони та документи зібрані під час проходження практики на товаристві.
Завдання бакалаврської практики:
1. засвоєння знань щодо регулювання обліку й аудиту в Україні;
2. отримання навичок планування аудиту, оцінки аудиторського ризику, та суттєвості, виходячи з умов бази практики;
3. ознайомлення з організацією системи внутрішнього контролю на базі практики;
4. оволодіння навичками здійснення фінансового менеджменту, аналізу та аудиту;
5. закріплення знань щодо формування файлів аудиторської документації.
Результати проходження практики оформляються у вигляді звіту з практики, який складається з вступу, 7 розділів, висновку і списку використаної літератури.
У першому розділі «Ознайомлення з організаційними і технічними особливостями бази практики. Аналіз фінансової звітності», визначається підпорядкованість, дата створення, форми власності, види діяльності ЗАТ «Рівне-Борошно» на підставі статуту та інших засновницьких документів.
У другому розділі «Попередня оцінка аудиторського ризику та сутності», визначається і проводиться оцінка внутрішніх та зовнішніх факторів властивого ризику. Вивчаються посадова інструкція і розподіл функціональних обов’язків між працівниками бухгалтерії. Розробляється схема організації внутрішнього розподілу обов’язків між обліковими працівниками на ЗАТ «Рівне-Борошно» та відображення інформаційних та організаційних взаємозв’язків між ними. Встановлюється форма обліку на підприємстві та способи обробки економічної інформації.
У третьому розділі «Планування аудиту» складається загальний пан здійснення аудиту, розробляється програма аудиту з вивченням завдань аудиту для контрольного об’єкту.
У четвертому розділі «Вивчення, оцінка і тестування системи внутрішнього контролю. Документування результатів тестування та коригування попередньої оцінки ризику», вивчається вплив зовнішніх і внутрішніх факторів на середовище контролю. Також, вивчається система бухгалтерського обліку, спеціальні процедури контролю та проводиться тестування системи внутрішнього контролю.
У п’ятому розділі «Підтвердження залишків на рахунках бухгалтерського обліку. Документування результатів тестування» проводиться вибіркове тестування та оцінка виявлених відхилень щодо даних обліку та звітності.
У шостому розділі «Заключні процедури. Рішення щодо остаточного рівня суттєвості» з’ясовуються події, що відбулись після дати балансу та наявності невизначених подій, оцінка їх впливу на бухгалтерську звітність. Проводиться перевірка узгодженості даних аналітичного і синтетичного обліку. Здійснюється перевірка узгодженості даних бухгалтерського балансу і Головної книги, узгоджуються показники звітності між собою та проводиться аналіз фінансового стану.
У сьомому розділі «Підготовка аудиторського висновку» складається аудиторський висновок на підставі одержаних аудиторських доказів згідно нормативу АПУ № 13.
По закінченню написання звіту з бакалаврської практики, як результат опрацьованого матеріалу та виконаної роботи, складаються висновки.

1. Ознайомлення з організаційними і технічними особливостями бази практики. Аналіз фінансової звітності
Закрите акціонерне товариство “Рівне-Борошно” є підприємницьким господарським товариством, що підпорядковується зборам акціонерів, [див. дод. 1] і створено відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, “Про власність”, “Про цінні папери і фондову біржу”, “Про зовнішньоекономічну діяльність” та інших нормативно-правових актів [див. дод. 2].
Юридична адреса та місце знаходження Товариства: Україна, м. Рівне, вул. Біла 35 [див. дод. 2, 3, 4].
ЗАТ “Рівне-Борошно” зареєстрований Розпорядженням Голови Рівненської райдержадміністрації № 205 від 29.03.2001 р. З 22.05.2007 р. було прийнято рішення про видачу ліцензії на внутрішнє перевезення вантажу № 75Л [див. дод. 3], а також з 01.05. 2006 р. підприємство отримало торговий патент на право здійснення підприємницької діяльності у сферах торгівельної діяльності за готівкові кошти [див. дод. 4].
Метою діяльності Товариства є задоволення суспільних потреб у товарах народного споживання, продукції виробничо-технічного та іншого призначення, роботах, послугах та реалізації на основі одержаного прибутку економічних і соціальних інтересів акціонерів та трудового колективу Товариства [див. дод. 2].
Предметом діяльності Товариства є види діяльності, передбачені пунктом 2.3. статуту підприємства [див. дод. 2].
Основними видами діяльності ЗАТ “Рівне-Борошно” [див. дод. 2, 5] є:
- виробництво борошна;
- виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах;
- інші види оптової торгівлі;
- оптова торгівля зерном та кормами для тварин;
- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно з продовольчим асортиментом.
Товариство може здійснювати свою діяльність самостійно або спільно з іншими суб’єктами господарювання, в тому числі і з іноземними.
Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність у встановленому законодавством порядку.
Внутрішньо-організаційні відносини на підприємстві визначаються Наказом про організацію бухгалтерського обліку від 22 січня 2006 р. [див. дод. 6], Наказом про облікову політику підприємства від 22 січня 2006 р. [див. дод. 6] та Організаційною структурою ЗАТ «Рівне-Борошно» [див. дод. 1].
Згідно даних документів, можна зазначити, що ЗАТ «Рівне-Борошно» підпорядковується зборам акціонерів; на підприємстві застосовується машинна обробка документів з використанням комп’ютерної програми бухгалтерського обліку «Акцент» версії 6.0; використовується журнально-ордерна форма обліку; також, в даних документах зазначені терміни проведення інвентаризації.
2. Попередня оцінка аудиторського ризику та сутності
Аудиторський ризик (AR) – ризик того, що аудитор може надати неправильний аудиторський висновок відносно фінансової звітності замовника,, тобто, сформувати неправильну думку і як наслідок, скласти помилковий висновок про відсутність суттєвих помилок, тоді, як вони насправді є.
Існування аудиторського ризику пов’язане з двома групами чинників:
1. факторами, які обумовлюють наявність помилок та відхилень у обліку та звітності;
2. фактори, пов’язані із здатністю аудитора виявляти суттєві відхилення у оліку клієнта.
Аудиторський ризик поділяється на ризик наявності помилок (властивий ризик, ризик контролю) та ризик не виявлення помилок (залежить від сертифікації аудитора з перевірки).
Властивий ризик (IR) – схильність рахунків обліку, класу операцій, або системи обліку в цілому до суттєвих неточностей.
Ризик контролю (CR) – це ризик того, що система внутрішнього контролю клієнта може бути недостатньо ефективною, щоб своєчасно виявляти і попереджати помилки в обліку та звітності.
Ризик не виявлення помилок (DR) – ризик того, що аудитор може не виявити суттєві відхилення.
Розглянемо організаційну структуру внутрішнього розподілу обов’язків між обліковими працівниками (рис. 2.1).
Рис. 2.1 - Організаційна структура внутрішнього розподілу обов’язків між обліковими працівниками на ЗАТ «Рівне-Борошно»
Згідно Наказу «Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику» від 22 січня 2006 р. [див. дод. 6] на ЗАТ «Рівне-Борошно» використовується журнально-ордерна форма обліку. Спосіб обробки облікової інформації відбувається автоматизовано за допомогою програми бухгалтерського обліку «Акцент» версії 6.0.
Також, для зменшення ризику контролю, на ЗАТ «Рівне-Борошно» проводяться такі основні процедури контролю:
- інвентаризація. Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності проводиться інвентаризація активів і зобов’язань відповідно до інструкції основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 р. № 69, зі змінами і доповненням. Для здійснення інвентаризації і прийняття рішення за її результатами, на ЗАТ «Рівне-Борошно» створюється постійно діюча інвентаризаційна комісія у складі якої: голова комісії (Хіміч Сергій Валентинович – головний інженер), та члени комісії [див. дод. 6].
- санкціонування. Дозвіл на здійснення господарських операцій, що є обов’язковим реквізитом первинних документів, або реалізується через оформлення наказів та розпоряджень. На ЗАТ «Рівне-Борошно», для повної і реальної картини господарських операцій та їх результатів дозволяється головному бухгалтерові своїм розпорядженням затверджувати додаткову систему субрахунків і регістрів аналітичного обліку. Бухгалтерам проставляти на первинних документах, які відображаються в обліку відмітку про їх обробку у вигляді кореспонденції рахунків, дати, підпису. Роздруки журналів-ордерів та інших облікових регістрів з комп’ютерної програми підписувати операторові-виконавцеві і бухгалтерові, який відповідає за складання облікового документа;
- обмеження доступу до активів. Дотримання правил виконання договору про матеріальну відповідальність;
- розподіл обов’язків. Правильність дотримання розподілу обов’язків між працівниками згідно з організацією бухгалтерського обліку. На ЗАТ «Рівне-Борошно» розроблено посадову інструкцію головного бухгалтера та бухгалтера сектору заготівлі та реалізації [див. дод. 6];
- робочий план рахунків [див. дод. 7]. Забезпечує системну структуру детермінування інформації, яка в подальшому представляється керівництву та іншим користувачам.
Отже, складемо лист оцінки властивого ризику та ризику контролю (табл. 2.1):
Таблиця 2.1 - Лист оцінки властивого ризику та ризику контролю
Питання
Відповідь Так/Ні
Джерело інформації
Зовнішні фактори властивого ризику
1.Який загальний стан економіки галузі?
- спад виробництва
- депресія
- зростання ділової активності
Ні
Ні
Так
Дані Держкомстатистики, публікації
2.Чи вплинули негативно на розвиток підприємств галузі загальний стан економіки України?
- зростання рівня інфляції
- чинне законодавство
- зміни офіційного обмінного курсу іноземних валют
Так
Так
Ні
Дані ВРУ,
Інформація НБУ,
Економічні газети та журнали
3.Чи належить продукція галузі до:
- конкурентноспроможної
- швидко старіючої
- енергоємної
- матеріалоємної
- трудомісткої?
Так
Ні
Ні
Ні
Ні
Інформація з економічних публіцистичних джерел, дані звітності підприємства
4.Чи відбувались в галузі протягом звітного періоду банкрутства (згортання виробництва)?
Ні
Дані Держкомстатистик, публікації
5.Чи отримує галузь значні дотації від уряду?
Ні
Дані ВРУ
6.Чи спостерігались значні зміни у тенденції прибутковості (збитковості) серед підприємств галузі?
Ні
Статистичні щорічники
Економічні газети та журнали
Внутрішні фактори властивого ризику та ризику контролю
1.Яка форма власності підприємства:
- державна
- приватна
Ні
Так
Статут
2.Як здійснюється керівництво підприємством:
- одноосібно
- колегіально?
Ні
Так
Статут
3.Чи має керівництво:
- достатню кваліфікацію
- практичний досвід роботи?
Так
Так
Трудова книжка
4.Чи має керівництво негативну репутацію?
Ні
Трудова книжка
5.Чи знаходиться керівництво під чиїмось негативним впливом?
Ні
Усне опитування
6.Чи є причини у керівництва прикрасити фінансовий стан підприємства?
Ні
Фінансова звітність статут
7.Чи відбулись у звітному періоді (очікуються найближчим часом) зміни:
- у складі керівництва
- у складі власників
- формі власності
Ні
Ні
Ні
Статут, Протокол зборів акціонерів
8.Чи існує чіткий розподіл функціональних обов'язків на підприємстві?
Так
Посадова інструкція
9.Чи зберігається реальний розподіл повноважень членів керівництва з формальними обов’язками?
Так
Посадова інструкція
10.Чи передбачений організаційною структурою підприємства орган внутрішнього контролю:
ревізійна комісія
відділ внутрішнього аудиту
Спостережна рада
Так
Ні
Так
Організаційна структура
11.Чи усвідомлює керівництво важливість бухгалтерського обліку?
Так
Усне опитування
12.Чи немає конфлікту між керівництвом та головним бухгалтером?
Ні
Усне опитування
13.Чи здійснюється інвентаризація перед складанням річної звітності?
Так
Наказ про облікову політику, висновок ревізійної служби
14.Чи укладені договори про матеріальну відповідальність у передбачених законодавством випадках?
Так
Договори про матеріальну відповідальність
15.Чи були випадки крадіжок, зловживань на підприємстві?
Ні
Звіт про інвентаризацію, висновок ревізійної комісія
16.Чи спостерігалась висока плинність кадрів серед:
- працівників бухгалтерії
- матеріально відповідальних осіб
Ні
Ні
Звіт з праці, особові справи, заяви на звільнення
17.Чи є підприємство позивачем (відповідачем) у судовій справі?
Ні
Матеріали листування, претензії
18.Чи є філії (дочірні підприємства)?
Ні
Статут, фінансова звітність, наказ про облікову політику
19.Чи вистачає підприємству власних оборотних коштів?
Ні
Фінансова звітність
20.Чи використовуються підприємством позики?
Так
Фінансова звітність
21.Чи спостерігається високий рівень постійних витрат?
Ні
Фінансова звітність
22. Чи є підприємство прибутковим?
Так
Фінансова звітність
23.Чи залежить підприємство від:
- незначної кількості замовників
- незначної кількості постачальників?
Так
Так
Реєстри обліку по рахунках 36, 63
24.Чи здійснює підприємство декілька видів діяльності?
Ні
Статут, довідка з статистики
25.Які форми оплати переважають на підприємстві:
- готівкова
- безготівкова
Ні
Так
Облікові регістри по рахунках 30,31
26.Чи здійснює підприємство зовнішньоекономічну діяльність?
Ні
Акредитація в органах державної митної служби
27.Чи застосовується на підприємстві:
- ручна обробка облікової інформації
- комп’ютерна?
Ні
Так
Наказ про облікову політику, програмне забезпечення «Акцент 6.0»
28.Чи здійснювались перевірки діяльності підприємства у звітному році?
Так
Акти перевірок
29.Чи проводився аудит у попередньому звітному періоді?
Так
Аудиторський висновок
30.Чи змінився аудитор ( аудиторська фірма)?
Ні
Аудиторський висновок, договір на проведення аудиту
31.Чи відбувались у звітному періоді зміни в обліковій політиці підприємства?
Ні
Наказ про облікову політику
32. Чи сплачувало підприємство значні санкції за податками і платежами?
Ні
Податкові рішення, акти
В результаті складання листа оцінки властивого ризику та ризику контролю, можна сказати, що при перевірці діяльності ЗАТ «Рівне-Борошно», властивий ризик (IR) становитиме 0,15, а ризик контролю (DR) 0,1при цьому, ризик не виявлення помилок становитиме 0,03, а отже аудиторський ризик становитиме 0,02.
Отже аудиторський ризик не виявлення помилок є досить низьким, що свідчить про достовірний і правдивий аудиторський висновок.
Оскільки, при обрахунках в бухгалтерії, деякі числа заокруглюються в більше чи меншу сторону, то існує таке поняття, як рівень допустимої помилки (рівень суттєвості).
Відхилення вважають несуттєвим, якщо вони не впливають на рішення користувачів звітності, що будуть прийматися по ній. Рішення щодо рівня суттєвості приймається аудитором самостійно на основі професійного судження індивідуально для кожного клієнта аудиту.
В процесі аудиту вважається, що помилки до 5% від базисного показника – не суттєві, більше 10% - суттєві, від 5% до 10% - на розсуд аудитора, залежно від якісних ознак цих помилок та ступеня їх розповсюдження.
Розрахуємо рівень допустимої помилки для окремих показників фінансової звітності ЗАТ «Рівне-Борошно» за 2007 р. (табл. 2.2):
Таблиця 2.2 - Розрахунок допустимої помилки (рівня суттєвості) для окремих показників фінансової звітності
Назва показника
Сума, тис. грн.
Сума допустимої помилки. тис. грн.
Основні засоби
10224
511,2
Підсумок оборотних активів
3389
169,45
Загальна сума активів
41197
2059,85
Дохід від реалізації
55160
2758
Чистий прибуток
2381
119
Загальна сума операційних витрат
37200
1860
Разом
149551
7477,55
В результаті визначення сум допустимих помилок по основних показниках фінансової звітності, шляхом множення даних звітності на 5%, можна сказати, що загальна сума допустимої помилки становить 7477,55 тис. грн.
3. Планування аудиту
Згідно ЗУ «Про аудиторську діяльність», аудит – це перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб’єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших правил (внутрішніх положень суб’єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів.
Оскільки «Рівне-Борошно» є закритим акціонерним товариством, проведення аудиторської перевірки для нього є не обов’язковим. Проте, для підтвердження достовірності фінансової звітності та покращення діяльності установи, його керівництво замовляє проведення аудиторської перевірки.
Перед проведенням аудиту, перед будь-який аудитор постають завдання, які він повинен виконати, зокрема встановити:
1. наявність: актив чи пасив існує на конкретну дату;
2. права і обов’язки: актив чи пасив належить підприємству на певну дату;
3. факт події: факт того, що була здійснена операція чи подія;
4. повнота: не існує невідображених в обліку активів, пасивів суттєвих операцій чи подій або інших нерозкритих позицій;
5. оцінка: оцінка активів і пасивів зроблена правильно і вони відображені в усіх суттєвих аспектах в обліку за правильною вартістю;
6. представлення і розкриття: позиція фінансової звітності розкрита, класифікована і розкрита за правилами її підготовки.
Для виконання даних завдань, аудитор повинен скласти та виконати план аудиту (табл. 3.1):

Таблиця 3.1 - План аудиту
Етап аудиту
Короткий зміст робіт на етапі
Приблизні строки виконання
Укладання договору на аудит
Виконання процедури вивчення замовника. Збір (або поновлення) інформації про клієнта. Прийняття рішення про схвалення замовника. Надсилання листа зобов’язання. Укладання договору з новим замовником або продовження (поновлення) договору із попереднім замовником.
01.03 – 05.03
Розробка аудиторського підходу
Розгляд результатів попереднього аудиту та перевірок, здійснених уповноваженими на це органами. Здійснення попереднього судження про суттєвість і ступінь ризику контролю. Вивчення стратегії аудиту. Конкретизація завдань аудиту (вивчення сегментів аудиту). Розробка програм аудиту. Вивчення системи внутрішнього контролю клієнта. Оцінка контролю.
06.03 – 10.03
Здійснення аудиту:
- вивчення, оцінка і тестування систе-ми внутрішнього контролю
- підтвердження залишків на рахунках бухгалте-рського обліку
Виконання процедур аудиту для оцінки якості бухгалтерської інформації та вивчення ефективності функціонування системи внутрішнього контролю. Уточнення стратегії аудиту.
11.03 – 28.03
Збір свідчень для підтвердження достовірності представлення залишків на відповідних рахунках бухгалтерського обліку по встановленим критеріям.
28.03 – 16.03
Заключні процедури
Проведення перевірок на узгодженість. Огляд невизначених подій та подій, що відбулися після дати бухгалтерського балансу, проведення загального аналізу перевіреної фінансової звітності.
16.03 – 21.03
Представлення аудиторського висновку, звіту
Оцінка отриманих аудиторських свідчень. Складання аудиторського висновку. Складання звіту за наслідками проведення аудиту.
21.03 – 23.03
Визначивши загальні завдання і план проведення аудиту, розробимо програму аудиту (табл. 3.2) та визначимо завдання аудиту (табл. 3.3) для вилученого капіталу, оскільки вилучений капітал – це вартість акцій власної емісії, або часток викуплених товарів у його учасників, а метою аудиту вилученого капіталу є встановлення законності здійснених операцій щодо вилученого капіталу.

Таблиця 3.2 - Програма здійснення тестів внутрішнього контролю вилученого капіталу
№ п/п
Господарські операції
Види внутрішнього контролю
Можливі помилки
Тести контролю
1.
Розрахунок залишку на початок року та кінець року
Розрахунок бухгалтера
Неправильне перенесення даних
Перевірка правильності перенесення даних в Головну книгу по рахунку 451
Безпідставне вилучення капіталу
Перевірка наявності ВКО, ПКО, виписки банку
Відсутність підтверджуючих документів про вилучення готівки
Перевірка наявності підтверджуючих документів про вилучення готівки
2.
Викуп власних акцій у акціонерів з метою їх перепродажу, анулювання
Рішення зборів засновників
Відсутність рішення зборів акціонерів
Перевірка наявності рішення зборів акціонерів
Свідоцтво про реєстрацію в органах статистики, статут
Не занесені зміни в свідоцтво та статут
Перевірка внесення змін в статут і органах статистики
Склавши програму здійснення тестів внутрішнього контролю вилученого капіталу, розглянемо які завдання полягають перед аудитор при аудиті вилученого капіталу (табл. 3.3):
Таблиця 3.3 - Програма тестів підтвердження для вилученого капіталу
Завдання
Процедури перевірки
Обсяг перевірки
Наявність
Перевірка відображення в бухгалтерському обліку операцій щодо вилученого капіталу.
Вибірковий
Права і зобов’язання
Вивчення документів, які є підставою для відображення операцій з викупу власних акцій у акціонерів з метою їх перепродажу, анулювання, тощо.
Суцільний
Оцінка
Перевірка правильності щодо операцій з викупленими акціями власної емісії, перепродажу та анулюванню акцій.
Відповідність аналітичного обліку вилученого капіталу синтетичному.
Суцільний
Факт події
Перевірка віднесення операції з вилученим капіталом до відповідного звітного періоду.
Перевірка наявності збільшень або зменшень суми вилученого капіталу.
Перевірка здійснення оборотів в бухгалтерському обліку по рахунку 451 «Вилучений капітал».
Суцільний
Повнота обліку
Прослідковування відображення операцій по вилученому капіталу від первинних документів до реєстрів синтетичного обліку по рахунку 451, Головної книги та звітності.
Вибірковий
Подання і розкриття інформації у звітності
Перевірка правильності перенесення даних по вилученому капіталі з Головної книги у рядок 370 «Вилучений капітал» Ф. № 1 «Баланс», стовпчик 10 «Вилучений капітал» Ф. № 4 «Звіт про власний капітал».
Зіставлення суми вилученого капіталу у Ф. № 1 «Баланс» з Ф. № 4 «Примітки до річної фінансової звітності».
Вибірковий
Сформувавши завданнями та програму аудиту вилученого капіталу, визначимо джерела інформації для проведення аудиторської перевірки вилученого капіталу (табл. 3.4):
Таблиця 3.4 - Джерела інформації для аудиту вилученого капіталу
Нормативні документи
П(С)БО 5 «Звіт про власний капітал», ЗУ «Про господарські товариства»
Форми фінансової звітності
№ 1 «Баланс», № 4 «Звіт про власний капітал».
Первинні документи
ВКО, ПКО, виписки банку.
Регістри аналітичного і синтетичного обліку
Журнал 7, Виписки з головної книги та оборотно-сальдової відомості по рахунку 451 «Вилучені акції».
Інші документи
Рішення зборів засновників, Статут, Свідоцтво про реєстрацію в органах статистики, Протокол зборів засновників
Отже, визначивши завдання, джерела інформації та програму аудиту вилученого капіталу, можна приступати до аудиторської перевірки вилученого капіталу.

4. Вивчення, оцінка і тестування системи внутрішнього контролю. Документування результатів тестування та коригування попередньої оцінки ризику
Система внутрішнього контролю – процедури, дії і заходи, які відображають загальне ставлення адміністрації, директорів і власників підприємства до організації ефективної системи внутрішнього контролю. Управлінська ланка може створювати сприятливі умови для підтримки ефективної бухгалтерської системи і процедур контролю. Щоб зрозуміти і оцінити середовище контролю, аудитору необхідно розглянути його найважливіші складові елементи.
Система внутрішнього контролю ЗАТ «Рівне-Борошно» (рис. 4.1) включає в себе досить велику кількість етапів контролю, що забезпечує йому можливість своєчасного виявлення помилок та їх виправлення.
Рис. 4.1 - Система внутрішнього контролю ЗАТ «Рівне-Борошно»

Як бачимо на рисунку 4.1., до системи внутрішнього контролю ЗАТ «Рівне-Борошно» входить такі елементи контролю, як середовище контролю, система бухгалтерського обліку та процедури контролю. Кожен з даних елементів в свою чергу включає піделементи. Отже, розглянемо детально кожну із процедур внутрішнього контролю ЗАТ «Рівне-Борошно».
Отже, розглянемо основні елементи системи внутрішнього контролю, які включає в себе середовище контролю, що складається із зовнішніх та внутрішніх факторів. Зовнішні фактори:
- нестабільність законодавства. Оскільки ЗАТ «Рівне-Борошно» належить до харчової галузі, то ціни на свої товари товариство встановлює спираючись на ринкові конкурентні ціни, а також складається попередня калькуляція, і згідно розпорядження Обласної Державної Адміністрації встановлюється граничний рівень рентабельності, зокрема на борошно вищого ґатунку – 15 %, 1 ґатунку – 5 %, 2 ґатунку – 2 % та житнє борошно – 2 %.
- регулювання обліку. Перевірка правильності проведення облікових операцій згідно з П(С)БО.
Внутрішні фактори:
- філософія і стиль управління. Виражається у відношенні керівництва та розумінні ним важливості обліку та контролю, а також включає в себе ризики пов’язані із здійсненням господарських операцій, складанням звітів та фінансової діяльності;
- організаційна структура [див. дод. 1]. Дає чіткий розподіл підпорядкованості працівників один одному та розподіл обов’язків між ними.
Скачать полную версию
Отчеты по практике Бакалаврську практику ми проходили на ЗАТ «Рівне-Борошно», що розташоване в Рівненській області на вулиці Біла, 35. Метою проходження практики та
Оценок: 361 (средняя 5 из 5)
© 2014 - 2020 BigLib.info