BigLib.info
» » » Загальне ознайомлення з структурою, управлінням, напрямком діяльності Ірпінського міського центру зайнятості та організацією ведення бухгалтерського обліку.
Вернуться назад

Загальне ознайомлення з структурою, управлінням, напрямком діяльності Ірпінського міського центру зайнятості та організацією ведення бухгалтерського обліку.

Перехід до ринкових відносин зумовив зміни у народному господарстві України, що спричинило ліквідацію збиткових підприємств і зростання кількості незайнятих громадян. Тому виникла потреба у створенні централізованої структури державних органів, які б комплексно вирішували питання, пов'язані з регулюванням зайнятості населення, його професійною орієнтацією, працевлаштуванням та соціальною підтримкою тимчасово непрацюючих.
Держава почала проводити активну соціально-економічну політику, спрямовану на задоволення потреб населення у добровільному виборі діяльності, створення нових робочих місць і розвитку підприємництва. Для цього було створено державну службу зайнятості. Основні засади діяльності державної служби зайнятості визначені в Законі України «Про зайнятість населення», прийнятим у 1991 р. [29].
З настанням чинності у 2001 р. Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування України на випадок безробіття" на державну службу зайнятості покладено функції виконавчої дирекції фонду [7].
Державна служба зайнятості України складається з Державного центру зайнятості Міністерства праці та соціальної політики України, Кримського республіканського, обласних, міських, районних у містах центрів зайнятості - всього 664 центри по всій території держави. Структура державної служби зайнятості зображена на рис. 1.1
Рис. 1.1. Структура державної служби зайнятості
Ірпінський міський центр зайнятості є місцевим органом державної служби зайнятості і підпорядковується Київському обласному центру зайнятості та місцевим органам виконавчої влади Київської області. Його було засновано на базі Бюро працевлаштування, яке діяло до 1991 р. На даний час Ірпінський МЦЗ є першим в Київській області щодо впровадження Єдиної технології обслуговування незайнятого населення (ЄТОНН) (див.дод.А.1) [30].
Головним завданням Ірпінського МЦЗ є працевлаштування незайнятих громадян.
Крім цього Ірпінський міський ЦЗ виконує багато різноманітних функцій, зокрема:
аналізує і прогнозує попит та пропозицію на робочу силу та інформує населення й державні органи управління про стан ринку праці;
консультує та надає допомогу громадянам та роботодавцям щодо одержання роботи і забезпечення робочою силою, про вимоги, що ставляться до професій;
веде облік вільних робочих місць і громадян, які звертаються з питань працевлаштування;
організовує при потребі професійну підготовку й перепідготовку громадян у системі служби зайнятості або направляє їх до інших навчальних закладів, сприяє підприємствам у розвитку та визначенні змісту курсів навчання і перенавчання;
надає послуги по працевлаштуванню та професійній орієнтації громадянам, які бажають змінити професію або місце роботи, вивільненим працівникам і незайнятому населенню;
реєструє безробітних та надає їм допомогу у межах своєї компетенції;
бере участь у підготовці перспективних і поточних програм зайнятості та у розробці заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення.
До соціальних послуг, які надає населенню Ірпінський міський ЦЗ, належить:
пошук підходящої роботи і сприяння в працевлаштуванні, зокрема з наданням дотації роботодавцю, а також сприяння у започаткуванні підприємницької діяльності;
інформаційні, консультаційні послуги, пов’язані з працевлаштуванням, зокрема за кордоном;
профорієнтація, професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації;
організація і фінансування громадських робіт для безробітних;
виплата допомоги по безробіттю;
одноразова виплата допомоги для організації безробітним підприємницької діяльності;
виплата матеріальної допомоги в період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного;
виплата матеріальної допомоги безробітному, зокрема на непрацездатних членів сім’ї, що перебувають на його утриманні, а також інші види матеріальної допомоги [7].
Одним із пріоритетів діяльності державної служби є надання послуг роботодавцям (див.дод. А.1).
Для забезпечення якісного виконання покладених на державну службу зайнятості функцій в Ірпінському міському центрі зайнятості передбачено чотири відділи, які надають соціальні послуги незайнятим громадянам і роботодавцям. В Ірпінському МЦЗ використовується лінійний тип організаційної структури, яку зображено на рис.1.2.
Відділ бухгалтерського обліку Ірпінського МЦЗ є структурним підрозділом і підпорядковується директору Центру зайнятості. У складі бухгалтерії Ірпінського МЦЗ є головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера і головний спеціаліст-бухгалтер. До їхніх основних завдань належать:
забезпечення організації бухгалтерського обліку адміністративно-господарської діяльності Ірпінського МЦЗ;
здійснення контролю за правильним та економним витрачанням коштів фонду;
надання практичної та методичної допомоги в організації ведення бухгалтерського обліку робочих органів фонду (див.дод.А.3).
Облікова політика Ірпінського МЦЗ - це сукупність визначених в межах чинного законодавства принципів, методів і процедур, що використовуються установою для складання і подання звітності. Вона базується на основних принципах бухгалтерського обліку. Принципи бухгалтерського обліку в бюджетних установах - це основні нормативні вимоги, з дотриманням яких здійснюються функції бюджетних установ [1].
Бухгалтерський облік в Ірпінському міському центрі зайнятості ведеться у спрощеному варіанті меморіально-ордерної форми, розробленої Державним казначейством України - «Журнал-Головна», так як в установі використовують невелику кількість синтетичних рахунків, а потім їх поєднують записами в одній книзі (дод.Б.1). Більшість операцій протягом місяця групують у допоміжних накопичувальних відомостях, а в кінці місяця складають меморіальні ордери, характеристику яких подано в таблиці 1.1 [18].
Дані з меморіальних ордерів щомісячно заносяться до регістру синтетичного обліку – книги Журнал-головна, яка представлена як оборотно-сальдовий баланс установи (див.дод.Б.1). На основі даних книги Журнал-головна формується Баланс (дод.Б.2) та інші форми звітності Ірпінського МЦЗ.
Облік в Ірпінському МЦЗ ведеться автоматизовано за допомогою бухгалтерської програми «Бухгалтерія», яка була розроблена спеціально для державної служби зайнятості, і яка дозволяє автоматично формувати всі форми звітності, вести реєстри обліку, автоматично розраховувати заробітну плату та знос основних засобів та інших необоротних активів та інше (див.дод.А.2).
Отже, Ірпінський міський центр зайнятості входить до структури виконавчої дирекції Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття у Київській області і забезпечує збирання та акумулювання коштів, які роботодавці перераховують до Фонду для повного і своєчасного фінансування видатків на матеріальне забезпечення безробітних, працевлаштування незайнятих громадян. У зв’язку з цим відділ бухгалтерського обліку є частиною централізованої бухгалтерії Київського обласного центру зайнятості.

2. Ознайомлення з порядком формування бюджетного запиту, складання і затвердження кошторису доходів і видатків та внесення змін до нього
Ірпінський міський центр зайнятості є бюджетною установою, яка забезпечує надання соціальних послуг незайнятим громадянам і роботодавцям. Дана установа є неприбутковою і входить до структури виконавчої дирекції Фонду соціального страхування на випадок безробіття, тому фінансується з державного бюджету за рахунок коштів, які сплачуються роботодавцями до Фонду.
Повноваження щодо отримання асигнувань з державного бюджету Ірпінським МЦЗ є кошторис доходів і видатків (дод.В.1).
Кошторис доходів і видатків бюджетних установ – це основний документ, що визначає загальний обсяг цільового надходження і поквартальний розподіл коштів Бюджету України [3].
Індивідуальний кошторис доходів і видатків Ірпінського МЦЗ затверджується керівником Київського ОЦЗ [1]. Формування індивідуального кошторису доходів і видатків Ірпінського МЦЗ здійснюється на підставі лімітної довідки асигнувань з бюджету, яку Київський ОЦЗ надсилає у 2-х тижневий термін після затвердження бюджету [10].
Лімітна довідка є документом, який містить затверджені бюджетні призначення та їх помісячний розподіл, повинна враховувати потреби установи, виходячи з її виробничих показників і нормативів [1].
Процес складання проекту кошторису на 2009 р. в Ірпінському міському центрі зайнятості почався з того, що у травні 2008 р. головний бухгалтер подала бюджетний запит до централізованої бухгалтерії Київського ОЦЗ (дод.).
Бюджетний запит – це документ, що містить пропозиції з відповідними обґрунтуваннями щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для діяльності установи на наступний рік [4].
У бюджетному запиті на 2009 р. було показано фактичні видатки у розрізі кожного коду економічної класифікації за 2007 р., суми коштів, затверджені кошторисом на 2008 р. і проект видатків на 2009 р. (дод.В.2). Планування здійснюється враховуючи індекс інфляції та прогнозовані обсяги потреб у наступному році. У жовтні бюджетний запит коригується і знову подається до централізованої бухгалтерії.
Усі видатки, включені до проекту кошторису, мають бути обґрунтовані відповідними розрахунками щодо кожного коду економічної класифікації. Це означає, що під час складання проекту кошторису Центр зайнятості для обґрунтування сум видатків наводить докладне розшифрування щодо кожного коду економічної класифікації видатків [28].
У зв’язку зі складною економічною ситуацією в Україні кошторис видатків на 2009 р. Ірпінського МЦЗ було затверджено з меншим фінансуванням, ніж передбачено у бюджетному запиті (див.дод.В.1, В.2).
Основними статтями, які фінансуються у 2009 р. є оплата праці працівників та нарахування на заробітну плату відповідно 635,9 тис. грн. та 224,9 тис. грн., хоча у бюджетному запиті прогнозовані видатки на оплату праці складали 795 тис. грн. Фінансування видатків за КЕКВ 1130 «Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та ін. видатки» скорочено майже наполовину, а деякі статті у 2009 р. взагалі не фінансуються: 1134 «Придбання м’якого інвентарю», 1137 «Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель, технічне обслуговування обладнання», хоча у бюджетному запиті було передбачено отримання коштів на ці потреби. До кошторису можуть вноситися тільки ті видатки, необхідність яких зумовлена характером діяльності Ірпінського міського центру зайнятості. Капітальні видатки в установі не фінансуються, а обладнання довгострокового використання надходить в установу в порядку централізованого постачання з Київського ОЦЗ. Таким чином проводяться також капітальні ремонти будівель, транспортних засобів.
Взагалі на утримання виконавчої дирекції Фонду Ірпінського МЦЗ на 2009 р. затверджено 1081, 7 тис. грн. (див. дод.Б.1).
Для забезпечення виконання функцій Ірпінським МЦЗ, а саме: виплата допомоги у зв’язку з безробіттям; професійна підготовка та підвищення кваліфікації безробітних, організація громадських робіт, надання дотацій роботодавцям (дод.платіж.доруч), профорієнтаційні послуги, відшкодування Пенсійному фонду витрат, пов’язаних з достроковим виходом безробітних на пенсію, у 2009 р. передбачено видатків на суму 8189,1 тис. грн. (див. дод.Б.1).
Впродовж року Ірпінський міський центр зайнятості може вносити зміни до кошторису у разі необхідності, про що обов’язково складають відповідні довідки змін до кошторису [4]. У першому півріччі 2009 р. довідка змін надавалась у березні, необхідність була викликана у зв’язку зі збільшенням кількості безробітних і більшими сумами грошової допомоги, а також внаслідок економії державних коштів на утримання Центру зайнятості на 6265 грн. (дод.B.3).
Якщо розміри грошової допомоги безробітним кожного місяця становлять різні суми, так як залежать від кількості безробітних, то річний фонд оплати праці формується на початку року згідно затвердженого штатного розпису, який подається на затвердження одночасно з кошторисом (дод. В.4).
Штатний розпис є документом, що визначає структуру установи, кількість штатних працівників, посадові оклади, види надбавок та фонди заробітної плати на місяць та рік. В Ірпінському МЦЗ кількість штатних посад становить 19 одиниць із річним фондом заробітної плати 422 962 грн.
Крім штатного розпису, одночасно з кошторисом затверджується план асигнувань загального фонду, який являє собою помісячний розподіл бюджетних асигнувань, затверджених у загальному фонді кошторису, за скороченою формою економічної класифікації видатків та регламентує взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів протягом року [1].
Отже, Ірпінський МЦЗ функціонує за рахунок державних коштів, які надходять на казначейський рахунок згідно призначених асигнувань, затверджених в індивідуальному кошторисі – основному фінансовому документу установи. Процес складання кошторису на наступний рік починається із подання бюджетного запиту у поточному році до вищестоящої установи – Київського ОЦЗ. Після прийняття Державного бюджету директор Київського ОЦЗ затверджує кошторис видатків для Ірпінського ОЦЗ. Кошторис включає видатки загального фонду, так як Ірпінський МЦЗ не отримує власних надходжень, тому спеціального фонду не має.

3. Порядок отримання асигнувань із загального фонду бюджету та облік доходів загального фонду
Ірпінський міський центр зайнятості є неприбутковою бюджетною установою, тому джерелом доходів загального фонду є асигнування з державного бюджету, тобто повноваження на здійснення платежів з конкретною метою в процесі виконання бюджету.
Загальний фонд Центру зайнятості містить обсяг надходжень та розподіл видатків за повною економічною класифікацією на виконання основних функцій.
Ірпінський міський центр зайнятості є розпорядником державних коштів ІІІ ступеня, оскільки безпосередньо підпорядковується Київському обласному центру зайнятості, який входить до структури Державної служби зайнятості – виконавчої дирекції Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття при Міністерстві праці та соціальної політики [8]
Схема розпорядників бюджетних коштів державної служби зайнятості зображена на рис.3.1.

Рис. 3.1 Структура розпорядників бюджетних коштів Ірпінського МЦЗ
Бюджетне фінансування Ірпінського МЦЗ – безповоротне і безвідплатне виділення коштів із державного бюджету для надання соціальних послуг здійснюється за відомчою структурою [4].
Методом бюджетного фінансування є метод єдиного казначейського рахунку. Він використовується для фінансування установ, організацій, підприємств з Державного бюджету України .
Фінансування проводиться Держказначейством України, що здійснює розрахунково-касове обслуговування бюджетних установ і виступає в ролі банку. Це дозволяє забезпечити контроль за цільовим використанням бюджетних коштів.
Спершу Головне управління Державного казначейства України перераховує кошти на розрахунковий рахунок Київського ОЦЗ в межах, визначених виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування на випадок безробіття для Київської області, а потім обсяги коштів, визначені для Ірпінського регіону Київським ОЦЗ перераховуються на рахунок в Ірпінському відділенні ДКУ [10].
Фінансування бюджетних організацій здійснюється з додержанням таких принципів:
безповоротність та безвідплатність надання коштів. Згідно з цим принципом суми, що виділяються з бюджету на утримання установ, мають безоплатний характер, тобто поверненню не підлягають;
фінансування в межах асигнувань передбачених кошторисом. Цей принцип означає, що виділення коштів з бюджету на утримання бюджетних організацій здійснюється тільки за наявності кошторису доходів і видатків бюджетних установ і в межах асигнувань, затверджених кошторисом. Здійснення витрат, не передбачених кошторисом, не допускається, оскільки затверджений кошторис бюджетної установи являє собою граничний рівень витрат, які може здійснювати установа за тією чи іншою статтею за рахунок бюджетних коштів;
цільове призначення - використання виділених з бюджету коштів провадиться тільки на цілі, передбачені у відповідній статті кошторису та в межах отриманих сум .
Посадові особи бюджетних організацій за порушення порядку використання бюджетних коштів несуть кримінальну відповідальність згідно Кримінального кодексу України;
контроль за використанням наданих коштів - здійснюється на всіх етапах господарської діяльності бюджетних установ через казначейську систему [28].
Кожного місяця до 3 числа місяця наступного за звітним головний бухгалтер подає до централізованої бухгалтерії у Київському ОЦЗ інформацію про використання коштів загального фонду, в якій зазначають залишки на початок місяця, суми отриманих асигнувань, касові видатки і залишок на кінець місяця (дод.Д.1).
У травні 2009 р. було найбільше витрачено коштів на виплату допомоги по безробіттю за КЕКВ 1341 «Виплата пенсій і допомоги» - 750 тис. грн., а також на оплату праці працівників Центру зайнятості – 55 тис.грн.
Крім інформації про використання коштів, у відділі бухгалтерського обліку Ірпінського МЦЗ зберігається картка аналітичного обліку отриманих асигнувань, яка у зв’язку зі специфікою бухгалтерської програми державної служби зайнятості має вигляд виписки із казначейського рахунку починаючи з 14 січня 2009 р. (дод.Д.2).
Оскільки операції з державними коштами здійснюються виключно на казначейському рахунку, який відкривається на початку нового бюджетного періоду, то для його відкриття Ірпінський МЦЗ подає до Ірпінського відділення ДКУ такі документи:
заява про відкриття рахунку з підписом керівника і головного бухгалтера;
копію довідки про включення до ЄДРПОУ, засвідчену нотаріально чи органом, що видав довідку;
копію зареєстрованого положення про Ірпінський міський центр зайнятості, засвідчену нотаріусом чи органом, що реєструє;
копію документа, засвідченим податковим органом, який підтверджує, що Ірпінський МЦЗ стоїть на обліку в ДПІ, і є платником податків (податок з власників транспортних засобів, податок з доходів фізичних осіб);
картку зі зразками підписів осіб, яким відповідно до положення надане право розпоряджатися рахунком і підписувати розрахункові документи (у двох екземплярах). Дана картка завіряється Київським ОЦЗ. У картку включається також зразок відбитка печатки;
довідку про реєстрацію в органах Пенсійного фонду. У довідці в обов’язковому порядку вказується орган ДКУ, у якому відкривається рахунок. Працівник ДКУ, що приймає документи на відкриття рахунка, зобов’язаний оформити відривну частину довідки і повернути її клієнту для надання в орган Пенсійного фонду;
документ, який підтверджує, що установа зареєстрована як платник соціальних страхових внесків, чи його копію, засвідчену нотаріально чи органом, що його видав;
затверджений кошторис установи. У період до затвердження кошторисів надається тимчасовий кошторис, затверджений директором Київського ОЦЗ.
Відкриття реєстраційного рахунку стає здійсненим фактом після письмового повідомлення про це Ірпінський МЦЗ [9].
Асигнування згідно з бюджетними призначеннями надходять на реєстраційний рахунок Київського ОЦЗ для подальшого розподілу між районними центрами зайнятості чи використання через систему органів казначейства. Отримані асигнування за поточний рік списуються із загального фонду бюджету і відображаються в картці аналітичного обліку отриманих асигнувань.
Картка аналітичного обліку використовується для відображення однойменної інформації. В Ірпінському МЦЗ зазначений реєстр аналітичного обліку ведеться за кожним кодом економічної класифікації видатків протягом одного року [1].
Інформація про надходження асигнувань з Державного бюджету України містить обсяг асигнувань (суми), що надійшли за кодами економічної класифікації, дату виписки органу Державного казначейства та номер реєстраційного рахунку (див. дод.Д.2).
Синтетичний облік отриманих асигнувань із загального фонду Державного бюджету ведеться на субрахунку 701 «Асигнування з державного бюджету на утримання установи та інші заходи», за кредитом якого обліковують надходження коштів, а за дебетом проводять списання отриманих за поточний рік асигнувань із загального фонду під час визначення результатів виконання кошторису.
Для обліку руху грошових коштів на реєстраційних рахунках в Ірпінському МЦЗ використовують активний субрахунок 321 «Реєстраційні рахунки», за дебетом якого обліковуються кошти, отримані із загального фонду Держбюджету відповідно до кошторису, а за кредитом – суми грошових коштів, використані на утримання Центру зайнятості та надання соціальних послуг [12].
Регістром синтетичного обліку доходів загального фонду є меморіальний ордер №2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України в установах банків» (дод.Д.3).
Записи операцій в меморіальний ордер №2 здійснюються на підставі щоденних виписок з реєстраційного рахунку, відкритих в органі Державного казначейства України, з доданням до них підтверджуючих документів (платіжних доручень). У виписці з рахунку Центру зайнятості за 18 травня 2009 р. зазначено номери рахунків одержувачів грошових коштів, призначення платежів та сплачені суми, а також розміри фінансування з Київського ОЦЗ (дод.Д.4).
Позиція «Сума оборотів за меморіальним ордером» у вигляді відповідної кореспонденції рахунків переноситься до книги «Журнал-головна» (див.дод.Б.1).
Кореспонденція рахунків в Ірпінському МЦЗ з обліку асигнувань отриманих від Київського ОЦЗ відображається таким чином:
Отримані асигнування з державного бюджету списано на фактичні видатки:
Дт 321 «Реєстраційні рахунки»
Кт 801 «Видатки з державного бюджету на утримання установи
та інші заходи» 303,15 грн. (м/о 2);
Отримано кошти від вищестоящого розпорядника коштів – Київського ОЦЗ:
Дт 321 «Реєстраційні рахунки»
Кт 68«Внутрішні розрахунки » 861383,00 грн. (м/о 2).
Отже, Ірпінський МЦЗ отримує асигнування з державного бюджету через вищестоящу установу – Київський ОЦЗ, і обліковує їх на рахунку в меморіальному ордері №2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України в установах банків» та на рахунку 68, хоча необхідно отримані асигнування обліковувати на субрахунку 701 «Асигнування з державного бюджету на видатки установи та інші заходи.

4. Класифікація та облік видатків бюджетної установи
Для забезпечення якісного надання соціальних послуг та утримання Ірпінського міського центру зайнятості дана установа витрачає грошові кошти в межах сум, затверджених кошторисом. Такі витрати в бюджетних установах називаються видатками.
Джерелом покриття видатків Ірпінського МЦЗ є асигнування із загального фонду Державного бюджету, так як власних надходжень Центр зайнятості не має.
Залежно від етапу руху бюджетних коштів видатки в Ірпінському МЦЗ поділяють на касові і фактичні.
Касовими видатками є суми грошових коштів, проведені органом Держказначейства з реєстраційного рахунку Центру зайнятості готівкою або безготівковим шляхом. Підставою для проведення касових видатків в Ірпінському МЦЗ є платіжні доручення (дод.Е.1) та документи, які підтверджують цільове направлення коштів (рахунки, рахунки-фактури, накладні, акти виконаних робіт тощо (дод. Е.2)) при наявності залишків коштів на реєстраційному рахунку.
Платіжні доручення подаються до органу ДКУ у двох примірниках, на першому з яких ставиться відбиток печатки та підписи відповідальних осіб установи. Дата платіжного доручення повинна відповідати даті його фактичного подання або даті наступного дня, якщо документи надійшли після операційного часу.
Фактичними видатками є дійсні, кінцеві видатки Ірпінського МЦЗ, оформлені відповідними первинними документами і здійснені за рахунок коштів загального фонду, а також нараховані або проведені, але не сплачені. Зокрема, фактичними видатками є списання матеріалів і канцелярського приладдя на потреби установи, оформлені актом про списання (дод.Е.3) та витрати на відрядження згідно із затвердженим звітом про використання коштів (дод.Е.4) [4].
Згідно із бюджетною класифікацією видатки характеризуються за функціональною класифікацією (КФКВ), відомчою (КВК), програмною (КПК) та економічною (КЕКВ).
Функціональна класифікація передбачає класифікацію видатків за функціями, з виконанням яких пов’язані видатки.
Відомча класифікація видатків бюджету визначає перелік головних розпорядників бюджетних коштів.
Програмна класифікація видатків характеризує види цільових програм головних розпорядників бюджетних коштів.
Перші три класифікаційні групи виконують адресну функцію щодо видатків відповідних розпорядників коштів загалом і мають досить обмежене використання у процесі бухгалтерського обліку. Щодо кодів економічної класифікації видатків, то вони дають змогу ідентифікувати видатки бюджетних установ.
Хоча коди економічної класифікації видатків поділено на чотири основні напрямки, в Ірпінському МЦЗ наявні лише видатки на споживання – поточні видатки, які забезпечують функціонування установи та фінансове забезпечення заходів соціального захисту населення. Також в економічній класифікації виокремлюють на загальні та специфічні коди видатків [28].
До загальних, які характерні для кожної бюджетної установи, зокрема і Центру зайнятості, належать видатки, наведені в таблиці 4.1.
Скачать полную версию
Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту Перехід до ринкових відносин зумовив зміни у народному господарстві України, що спричинило ліквідацію збиткових підприємств і зростання кількості
Оценок: 380 (средняя 5 из 5)
© 2014 - 2020 BigLib.info