BigLib.info
» » Отчет по практике: Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
Вернуться назад

Отчет по практике: Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

На виробничу практику з бухгалтерського обліку мене було напрвлено проходила в Закритому акціонерному товаристві «Рівне-Борошно», що розташоване в Рівненській області на вулиці Біла, 35.
Актуальність практики полягає в тому щоб дослідити всі тонкощі обліку на ЗАТ «Рівне-Борошно». На нашу думку, обране підприємство є важливою галуззю народного господарства, оскільки виготовляє борошно, з якого потім інші підприємства виготовляють хлібобулочні вироби – найважливіший і найпоживніший продукт харчування.
Метою проходження практики для мене є бажання закріпити теоретичні знання отримані під час вивчення дисципліни «Теорія бухгалтерського обліку», «Фінансовий облік» і набуття навичок практичної роботи.
Завдання виробничої практики:
- ознайомитися з організацією роботи бухгалтерського апарату підприємства, функціональними обов’язками, правами та відповідальністю бухгалтерів;
- вивчити організацію та методику первинного, аналітичного та синтетичного обліку підприємства;
- оволодіти прийомами калькулювання та методом обліку витрат виробництва (обігу), які застосовуються на підприємстві;
- ознайомитися з організацією та формами фінансової звітності.
А також, під час проходження виробничої практики оволодіти навичками:
- розділу функцій в організації облікового процесу;
- прийому, перевірки та обробки первинних документів;
- техніки складання облікових регістрів;
- відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку;
- складання основних форм бухгалтерської звітності.
Після оволодіння всіма навичками, викласти все в звіті.
1. Особливості господарської діяльності підприємства (організації) та її коротка характеристика
Місце знаходження: Україна, м. Рівне, вул Біла, 35.
Підпорядкованість: Підприємством управляє директор, а директор в свою чергу підпорядковується зборам акціонерів.
Дата створення.
ЗАТ «Рівне-Борошно» зареєстрований Розпорядженням Голови Рівненської райдержадміністрації №205 від 29.03.2001 р. З 22.05.2007 р. було прийнято рішення про видачу ліцензії на внутрішнє перевезення вантажу №75Л (див. дод. 1), а також з 01.05. 2006 р. підприємство отримало торговий патент на прауво здійснення підприємницької діяльності у чферах торгівельної діяльності за готівкові кошти (див. дод. 2).
Види діяльності.
За КВЕД (перший-основний)
15.61.1 Виробництво борошна
15.71.0 Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах
51.70.0 Інші види оптової торгівлі
51.21.0 Оптова торгівля зерном та кормами для тварин
52.11.0 роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно з продовольчим асортиментом.
Метою діяльності Товариства є задоволення суспільних потреб у товарах народного споживання, продукції виробничо-технічного та іншого призначення, роботах, послугах та реалізації на основі одержаного прибутку економічних і соціальних інтересів акціонерів та трудового колективу Товариства.
Форма власності: приватна власність.
Структура управління .
1. Організація бухгалтерського обліку
Структура бухгалтерії.
Функціональні обов’язки персоналу підприємства .
Наказ з організації облікової політики .
Організація первинного обліку: основні форми первинних облікових документів за об’єктами обліку:
- облік ОЗ і нематеріальних активів:
· ОЗ‑6 – Інвентарна картка обліку основних засобів;
· ОЗ‑1 – Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів;
· ОЗ‑9 – інвентарний список основних засобів;
· НА – Інвентарна картка обліку об’єкта права інтелектуальної власності;
· НА‑1 – Акт введення в господарський оборот об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів;
- облік запасів та МШП:
· МШП‑2 – Картка обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів;
· М‑2, М‑26 – Довіреність;
· М‑2а – Акт на списання бланків довіреності;
· М‑3 – Журнал реєстрації довіреностей;
· М‑4 – Прибутковий ордер;
· М‑12 – Картка складського обліку матеріалів;
· М‑14 – Відомість обліку залишків матеріалів на складі;
· М‑19 – Матеріальний звіт.
- облік виплат працівникам:
· П‑53 – Платіжна відомість;
· П‑49 – Розрахунково-платіжна відомість;
· П‑13 – Табель обліку використання робочого часу;
- облік готової продукції (робіт, послуг) її реалізації:
· Прибуткова накладна з виробництва;
- облік грошових коштів і розрахункових операцій:
· КО‑2 – Видатковий касовий ордер;
· КО‑1 – Прибутковий касовий ордер;
· Банківська виписка;
· Платіжне доручення;
· КО‑4 – Касова книга.
Графік документообігу на підприємстві, в установі має забезпечити оптимальну кількість підрозділів і виконавців, через які проходить кожний первинний документ, визначити мінімальний термін його знаходження в підрозділі, а також сприяти поліпшенню облікової роботи, посиленню контрольних функцій бухгалтерського обліку, підвищенню рівня його механізації та автоматизації.
- Бухгалтер по реалізації та заготівлі: прибуткова накладну з виробництва, кількість реалізованої готової продукції списує по середньозваженим цінам в кінці поточного місяця.
- Бухгалтер по грошовим розрахункам: прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, відомість, банківська виписка, платіжне доручення.
- Бухгалтер по заробітній платі: табель робочого часу, штатний розпис, відомість нарахування заробітної плати та утримання, зведена відомість, платіжна відомість.
- Бухгалтер товарно-матеріальних цінностей: документи пов’язані з товарно-матеріальними цінностями: рахунок-фактура, платіжне доручення, довіреність, журнал доручень, виписка з банку, видаткова накладна.
- Заступник головного бухгалтера займається документами по основних засобах.
- Головний бухгалтер: підводить підсумки, складає звітність.
Дотримання встановлених вимог до оформлення і змісту первинної облікової документації .
Первинні документи у тому числі на паперових і машино зчитуваних носіях інформації, повинні мати такі обов’язкові реквізити: назва документа (форма), код форми, дата і місце складання; зміст господарської операції (у натуральному вартісному виразах), посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особисті підписи або інші знаки, що одночасно ідентифікують особу, яка здійснила господарську операцію.
Залежно від характеру операції та технології обробки даних до первинних документів можуть бути включені додаткові реквізити.
При застосуванні обчислювальної техніки та іншої оргтехніки реквізити можуть бути зашифровані у вигляді коду.
При складанні документу на машино зчитуваних носіях інформації підприємство, установа зобов’язані за свій рахунок і власними силами виготовити їх копії на паперових носіях на вимогу контролюючих або судових органів та своїх клієнтів.
Первинні документи мають бути складені в момент здійснення операції, а якщо це неможливо – безпосередньо по закінченні операції. Відповідальність за своєчасне та якісне складання документів, передачу їх у встановлені терміни для відображення у бухгалтерському обліку, за достовірність даних, наведених у документах, несуть особи, які склали і підписали ці документи.
Підписи осіб, відповідальних за складання первинних документів, на обчислюваних машинах та інших засобах організаційної техніки, виконуються у вигляді паролю або іншим засобом автоматизації, що дає змогу однозначно ідентифікувати особу, яка здійснила господарську операцію.
Документ на машинозчитуваному носії повинен мати код особи, відповідальної за правильність складання документа. Належність коду конкретній особі реєструється організацією-створювачем документа на машинозчитуваному носії, а також створюються технічні, програмніф засоби та організаційні умови, що виключають можливість користування чужими кодами.
Первинні документи складаються на бланках типових форм, затверджених Міністерством статистики України, а також на бланках спеціалізованих форм, затверджених міністерствами і відомствами України. Документування господарських операцій може здійснюватися з використанням виготовлених самостійно бланків, які повинні обов’язково містити реквізити типових або спеціалізованих форм.
Додаткові вимоги до створення первинних документів про касові і банківські операції, рух цінних паперів, товарно-матеріальних і інших об’єктів майна передбачаються іншими нормативними актами.
Порядок використання та обліку бланків первинних документів суворої звітності, а також коло господарських операцій, оформлення яких проводиться на таких бланках, визначаються окремими нормативними актами.
Записи у первинних документах, облікових регістрах повинні здійснюватися тільки у темному кольорі чорнилом, пастою кулькових ручок, за допомогою друкарських машинок, засобів механізації та іншими засобами, які б забезпечили збереження цих записів протягом визначеного терміну зберігання та запобігти внесенню несанкціонованих і непомітних виправлень. Вільні рядки в первинних документах підлягають обов’язковому прокресленню.
Аналітичний та синтетичний облік: робочий план рахунків (рахунки, субрахунки, рахунки аналітичного обліку).
За способом групування та узагальнення облікових даних бухгалтерські рахунки поділяються на синтетичні та аналітичні. Синтетичні рахунки – це балансові рахунки, що узагальнюють облік господарської діяльності підприємства. Синтетичні рахунки призначені для обліку інформації в узагальненому вигляді й у грошовому вимірнику. Облік наявності та змін сукупностей економічно однорідних господарських засобів і джерел їх утворення в грошовому вимірнику називається синтетичним обліком. Для детальної характеристики об’єктів бухгалтерського обліку використовується аналітичний рахунок, в яких крім вартісного вимірника використовуються натуральні й трудові вимірники. Облік наявності та змін окремих видів і об’єктів господарських засобів та джерел їх утворення з використанням різних вимірників називається аналітичним обліком.
Таблиця 2. 1. Робочий план рахунків

ЗАТ «Рівне-Борошно»


Синтетичні рахунки


Субрахунки


Код


Назва


Код


Назва


10


Основні засоби


103


Будинки та споруди


104


Машини та обладнання


105


Транспортні засоби


106


Інструменти, прилади та інвентар


107


Робоча і продуктивна худоба


109


Інші основні засоби


11


Інші необоротні матеріальні активи


111


Бібліотечні фонди


112


Малоцінні необоротні матеріальні активи


12


Нематеріальні активи


127


Інші нематеріальні активи


13


Знос необоротних активів


131


Знос основних засобів


132


Знос інших необоротних матеріальних активів


133


Знос нематеріальних активів


14


Довгострокові фінансові інвестиції


141


Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі


15


Капітальні інвестиції


151


Капітальне будівництво


152


Придбання (виготовлення) основних засобів


20


Виробничі запаси


201


Сировина й матеріали


203


Паливо


204


Тара й тарні матеріали


207


Запасні частини


208


Матеріали с/г призначення


209


Інші матеріали


22


Малоцінні та швидкозношувальні предмети (МШП)


За видами предметів


23


Виробництво


За видами виробництва


26


Готова продукція


За видами готової продукції


28


Товари


281


Товари на складі


30


Каса


301


Каса в національній валюті


31


Рахунки в банках


311


Поточні рахунки в національній валюті


313


Інші рахунки в банку в національній валюті


33


Інші кошти


333


Грошові кошти в дорозі в національній валюті


36


Розрахунки з покупцями та замовниками


361


Розрахунки з вітчизняними покупцями


362


Розрахунки з іноземними покупцями


363


Розрахунки з учасниками ПФГ


37


Розрахунки з різними дебіторами


372


Розрахунки з підзвітними особами


377


Розрахунки з іншими дебіторами


39


Витрати майбутніх періодів


За видами витрат


40


Статутний капітал


За видами капіталу


44


Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)


441


Прибуток нерозподілений


442


Непокриті збитки


48


Цільове фінансування і цільові надходження


За об’єктами фінансування


60


Короткострокові позики


601


Короткострокові кредити банків у національній валюті


62


Короткострокові векселі видані


621


Короткострокові векселі, видані в національній валюті


63


Розрахунки з постачальниками та підрядниками


631


Розрахунки з вітчизняними постачальниками


64


Розрахунки за податками й платежами


641


Розрахунки за податками


642


Розрахунки за обов’язковими платежами


643


Податкові зобов’язання


644


Податковий кредит


65


Розрахунки за страхування


651


За пенсійним забезпеченням


652


Розрахунки за обов’язковими платежами


653


За страхуванням на випадок безробіття


66


Розрахунки з оплати праці


661


Розрахунки за заробітньою платою


68


Розрахунки за іншими операціями


684


Розрахунки за нарахованими відсотками


685


Розрахунки з іншими кредиторами


70


Доходи від реалізації


701


Дохід від ре5алізації готової продукції


702


Дохід від реалізації товарів


703


Дохід від реалізації робіт і послуг


71


Інший операційний дохід


712


Дохвд від реалізації інших оборотних активів


718


Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів


73


Інші фінансові доходи


732


Відсотки одержані


74


Інші доходи


746


Інші доходи від звичайної діяльності


79


Фінансові результати


791


Результат операційної діяльності


792


Результат фінансових операцій


793


Результат іншої звичайної діяльності


90


Собівартість реалізації


901


Собівартість реалізованої готової продукції


902


Собівартість реалізованих товарів


903


Собівартість реалізованих робіт і послуг


91


Заготівельновиробничі витрати


За видими витрат


92


Адміністративні витрати


За видами витрат


93


Витрати на збут


За видами витрат


94


Інші витрати операційної діяльності


943


Собівартість реалізованих виробничих запасів


948


Визнані штрафи, пені, неустойки


949


Інші витрати операційної діяльності


95


Фінансові витрати


951


Відсотки за кредит


952


Інші фінансові витратиФорма бухгалтерського обліку (перелік реєстрів) та їх коротка характеристика.
На підприємстві регістри не використовуються. Бухгалтерський облік виконується автоматизовано за допомогою бухгалтерської програми Акцент 6.0, мережева версія. В бухгалтерську програму заносяться первинні документи, а сама програма дозволяє формувати будь-які реєстри, звіти, форми в перерізі:
- бухгалтерських рахунків;
- кореспондентів;
- об’єктів обліку.
Організація звітності: перелік форм фінансової звітності підприємства. Місце та строк її подання.
Фінансова звітність складається з: балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до звіту.
Формою №1, баланс – звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал (див. дод. 8).
Форма №2, звіт про фінансові результати – звіт про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства.
Форма №3, звіт про рух грошових коштів – звіт, який відображає надходження і видаток грошових коштів у результаті діяльності підприємства у звітному періоді.
Форма №4, звіт про власний капітал – звіт, який відображає зміни у власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.
Форма №5, примітки до річної фінансової звітності.
Звітним періодом до складання фінансової звітності є календарний рік. Баланс підприємства складається на кінець останнього дня звітного періоду. Проміжна (місячна, квартальна) звітність, яка охоплює певний період, складається наростаючим підсумком з початку звітного року. Перший звітний період новоствореного підприємства може бути меншим за 12 місяців, але не може бути більшим за 15 місяців.
Організація зберігання первинних документів; облікових регістрів і звітності.
Термін зберігання облікових регістрів, бухгалтерських звітів та балансів у архіві підприємства, визначається згідно з Переліком типових документів, що використовуються в діяльності органів державної представницької та виконавчої влади і місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням термінів зберігання матеріалів, затверджених Головним архівним управлінням при Кабінеті Міністрів України.
Зберігання первинних документів та облікових регістрів, що пройшли обробку і були підставою для складання звітності, а також бухгалтерських звітів і балансів, їх оформлення і передачу до архіву забезпечує головний бухгалтер підприємства, установи.
2. Облік основних засобів і нематеріальних активів (ПСБО 7 «Основні засоби», ПСБО 8 «Нематеріальні активи», ПСБО 28 «Зменшення корисності активів»)
Класифікація основних засобів підприємства.
Основні засоби – матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання який більше одного року. Основні засоби діляться на дві частини: активну і пасивну. Активна частина – це та частина основних засобів, яка бере безпосередню участь у виробництві, а пасивна тільки допомагає основному та допоміжному виробництві нормально функціонувати. Крім того основні фонди по видовій класифікації мають такі види: І група, ІІ група і ІІІ група. Для того, щоб відшкодувати вартість зношеної частини основних фондів підприємство здійснює амортизаційні відрахування на просте відтворення основних засобів.
На ЗАТ «Рівне-Борошно» наявні такі групи основних засобів як:
- будинки, споруди та передавальні пристрої (код 120);
- машини та обладнання (код 130);
- транспортні засоби (код 140);
інструменти, прилади, інвентар (меблі), (код 150). (див. дод. 12 (ІІ основні засоби)).
Види оцінки.
На даному підприємстві використовуються такі види оцінок, як:
1. первісна вартість – історична собівартість необоротних активів у сумі грошових коштів або справедливої вартосмті інших активів, сплачених, витрачених для придбання необоротних активів.
2. переоцінена вартість – вартість необоротних активів після їх переоцінки.
3. залишкова вартість – визначається як різниця між первісною вартістю ОЗ і сумою їх зносу. (див. дод. 12 (ІІ основні засоби), дод. 8).
Облік руху основних засобів: надходження, внутрішнє переміщення, списання з балансу.
Для обліку руху основних засобів на ЗАТ «Рівне-Борошно» н
наявні такі рахунки:
10 «Основні засоби»
131 «Знос основних засобів»
15 «Капітальні інвестиції»
12 «Нематеріальні активи»
201 «сировина і матеріали»
203 «Паливо»
207 «Запасні частини»
22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»
112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи»
132 «Знос інших необоротних матеріальних активів»
23 «Виробництво»
92 «Адміністративні витрати»
93 «Витрати на збут»
94 «Інші операційні витрати»
311 «Поточні рахунки в національній валюті»
63 «Рахунки з постачальниками та підрядниками»
644 «Податковий кредит»
64 «Розрахунки за податками й платежами»
377 «Розрахунки з іншими дебіторами»
79 «Фінансові результати»
40 «Статутний капітал»
За дебетом рахунку 10 «Основні засоби» відображається надходження (придбаних, створених, безоплатно отриманих) основних засобів на баланс підприємства, які обліковуються за первісною вартістю, сума витрат, яка пов’язана з поліпшенням об’єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об’єкта; сума дооцінки вартості об’єкта основних засобів, за кредитом – вибуття основних засобів внаслідок продажу, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом, а також у разі часткової ліквідації об’єкта основних засобів, уцінки основних засобів.
Облік основних засобів веде заступник головного бухгалтера у відповідності до вимог бухгалтерського та податкового обліку.
Види нематеріальних активів підприємства.
Нематеріальні активи – немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований та утримується підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим засобам.
На ЗАТ «Рівне-Борошно» використовуються лише така група нематеріальних активів як інші нематеріальні активи (код 070).
3. Облік запасів (ПСБО 9 «Запаси»)
Види запасів та їх оцінка.
Запаси – це активи, які:
1) утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності;
2) перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва;
3) утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством.
На ЗАТ «Рівне-Борошно» використовуються такі найменовані показники як:
- сировина і матеріали (код 800);
- паливо (код 820);
- тара і тарні матеріали (код 830);
- запасні частини (код 850);
- малоцінні та швидкозношувані предмети (код 880);
- готова продукція (код 900);
- товари (код 910). (див. Дод. 12 (VIII Запаси)).
Оцінка запасів відбувається за балансовою вартістю.
Синтетичний та аналітичний облік запасів у бухгалтерії.
Рахунок 20 «Виробничі запаси» призначено для узагальнення інформації про наявність і рух належних підприємству запасів сировини і матеріалів (в тому числі сировина і матеріали, які є в дорозі та в переробці), будівельних матеріалів, запасних частин, матеріалів с/г призначення, палива, тари й тарних матеріалів, відходів основного виробництва.
За дебетом рахунку 20 «Виробничі запаси» відображаються надходження запасів на підприємство, їх дооцінка, за кредитом – витрачання на виробництво (експлуатацію, будівництво), переробку, відпуск (передачу) на сторону, уцінка тощо.
Для обліку руху запасів на ЗАТ «Рівне-Борошно» наявні такі рахунки:
201 «Сировина і матеріали»;
203 «Паливо»;
207 «Запасні частини»;
22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»;
132 «Знос інших необоротних матеріальних активів»;
23 «Виробництво»;
91 «Загальновиробничі витрати»;
92 «Адміністративні витрати»;
39 «Витрати майбутніх періодів»;
151 «Капітальне будівництво»;
93 «Витрати на збут»;
943 «Собівартість реалізованих виробничих запасів»;
712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів»;
30 «Каса»;
311 «Поточні рахунки в національній валюті»;
63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»;
36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»;
644 «Податковий кредит»;
64 «Розрахунки за податками й платежами»;
372 «Розрахунки з підзвітними особами»;
37 «Розрахунки з різними дебіторами»;
40 «Статутний капітал»;
48 «Цільове фінансування і цільові надходження»;
441 «Прибуток нерозприділений»;
442 «Непокриті збитки».
Скачать полную версию
Отчеты по практике На виробничу практику з бухгалтерського обліку мене було напрвлено проходила в Закритому акціонерному товаристві «Рівне-Борошно», що розташоване в
Оценок: 365 (средняя 5 из 5)
© 2014 - 2020 BigLib.info