BigLib.info

Аудит операцій на рахунках у банку

Зміст
Вступ
1. Теоретико-методологічні основи аудиту операцій на рахунках у банку
1.1 Економічна сутність операцій на рахунках у банку та їх класифікація
1.2 Критичний огляд законодавчої бази та спеціальних літературних джерел з аудиту операцій нарахунках у банку
1.3 Організаційно-економічна характеристика ПАТ КБ «ПриватБанк»
2. Аудит операцій на рахунках у банку
2.1 Мета, завдання та джерела аудиту
2.2 Аудит проведення операцій на рахунках у банку
2.3 Послідовність проведення та узагальнення результатів аудиту
Висновки та пропозиції
Використана література
банківський аудит контроль рахунок

Вступ
Актуальність теми. Розрахунки між підприємствами незалежно від форми власності здійснюються шляхом безготівкових перерахувань через комерційні банки і регулюються спеціальними правилами. Проте в практиці проведення розрахунків допускаються порушення та зловживання. На їх виявлення й попередження розраховані аудиторські перевірки.
Метою перевірки банківських операцій є встановлення:
- кількості відкритих і використаних у розрахунках рахунків, законність здійснення операцій за кожним із них;
- своєчасності, законності, достовірності й доцільності відображених на рахунках у банках здійснених операцій щодо надходження та списання грошових коштів;
- обґрунтованості отримання й використання кредитів і позик, своєчасності їх погашення;
- дотримання стану платіжно-розрахункової дисципліни щодо укладених договорів та ін.
Джерелами інформації для аудиторської перевірки є:
- виписки банків з відповідних рахунків з доданими до них документами, які є підставою для здійснення прибутково-видаткових операцій (копії платіжних доручень, вимог, меморіальних ордерів, корінці грошових і розрахункових чеків тощо);
- баланси, інші документи й облікові регістри, в яких відображуються операції, пов’язані з використанням коштів.
Метою аудиту операцій є перевірка:
- правильності та законності відкриття валютних рахунків;
- повноти й своєчасності зарахування валютної виручки;
- законності використання валюти-готівки тощо.
Метою курсової роботи є засвоєння методики аудиту операцій на рахунках в банках, виявлення можливих порушень та їх ліквідацію, дослідження аудиту фінансової звітності підприємств, а саме відображення операцій на рахунках в банках підприємства, пошук шляхів його удосконалення.
Завдання курсової роботи полягає у визначенні характеристики фінансової звітності, її складу, призначенні та основних принципів підготовки; порядку оцінювання фінансової звітності підприємства; методики аудиту операцій на рахунках в банках.
Об’єктом дослідження курсової роботи є ПАТ КБ «ПриватБанк».
Предметом дослідження в ПАТКБ «ПриватБанк» є аудиторська перевірка операцій на рахунках в банках.
Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків. Вона викладена на 44 сторінках, ілюстрована 9 додатками, 1 формулою та 12 таблицями. Список літератури включає 45 найменувань.

1. Теоретико-методологічні основи аудиту операцій на рахунках у банку
1.1 Економічна сутність операцій на рахунках у банку та їх класифікація
Сучасна банківська установа - це універсальна установа, що прагне здійснювати якомога більше видів операцій, які можна розділити на окремі групи.
Розгляд цього питання потребує, перш за все, визначення суті понять "операції банку", "банківська операція" та "банківська послуга".
Операції банку - це дії банківської установи, спрямовані на забезпечення її функціонування, з одного боку, як суб'єкта підприємницької діяльності, з іншого - як фінансового посередника, який здійснює властиві йому функції.
До перших слід відносити дії банку, спрямовані на забезпечення його існування та функціонування (придбання основних засобів, інших необоротних активів), а також формування касових залишків, залишків коштів на кореспондентському рахунку та резервів (дії, керовані законодавчими та нормативними документами).
Дії банку як фінансового посередника, який здійснює властиві йому функції, входять до поняття банківські операції.
Виходячи з визначення банку, сутність банківських операцій - це залучення тимчасово вільних грошових коштів підприємств, організацій, населення з подальшим розміщенням їх від свого імені на умовах строковості, зворотності та платності, а також касове та розрахункове обслуговування народного господарства, надання валютних та інших банківських послуг, передбачених Законом України "Про банки і банківську діяльність".
Поняття "банківська послуга" ми будемо використовувати для оцінки дій банківської установи з позиції споживача - клієнта банку як наявного, так і потенційного. Банківська послуга - це результат проведення банківської операції, спрямованої на задоволення потреб споживачів - клієнтів банківської установи.
У країнах з ринковою економікою банки, як правило, намагаються здійснювати широкий спектр операцій. Для більш повного розуміння сутності банківських операцій спробуємо їх згрупувати за різними ознаками:
1. За економічною сутністю:
а) базові:
-депозитні(приймання вкладів, депозитів) від юридичних і фізичних осіб);
-розрахункові (відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків- кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них);
-кредитні та інвестиційні (розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик);
б) інші операції та дії, спрямовані на задоволення потреб клієнтів та отримання прибутку:
- операції з валютними цінностями;
- емісійні операції;
-операції з цінними паперами (купівля-продаж за дорученням клієнтів, операції на ринку цінних паперів, включаючи андеррайтинг);
- надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб;
- факторинг;
- лізинг;
- послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів;
- випуск платіжних інструментів (чеків, векселів та ін.);
- надання консультаційних та інформаційних послуг;
- засновницькі операції;
- інкасація;
- депозитарна діяльність і діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.
2. За функціональним призначенням:
а) пасивні операції - це операції, за допомогою яких банки формують свої ресурси для проведення кредитних та інших активних операції (залучення коштів на рахунки юридичних та фізичних осіб; емісія власних цінних паперів, кредити, отримані від інших банків);
б)активні операції - це операції, за допомогою яких банки розміщують наявні ресурси з метою отримання доходів:
-кредитні (короткострокове та довгострокове кредитування виробничої, соціальної, інвестиційної та наукової діяльності підприємств та організацій; надання споживчих кредитів населенню; лізинг, факторинг);
-інвестиційні (формування портфеля цінних паперів);
- засновницькі (участь коштами банку в господарській діяльності підприємств);
- міжбанківські (в частині наданих кредитів іншим банкам).
3. Комісійно-посередницькі операції - операції банків за дорученням клієнтів за певну плату - комісію або процент:
а) комісійно-розрахункові операції, пов'язані зі здійсненням внутрішніх та міжнародних розрахунків;
б) торговельно-комісіті - купівля-продаж за дорученням клієнтів цінних паперів, валюти, дорогоцінних металів, посередництво в розміщенні акцій та облігацій, бухгалтерське та консультаційне обслуговування;
в) інші - традиційні фінансові та біржові послуги (управління пакетами акцій, бюджетне та податкове планування, допомога в злитті тощо); гарантійні послуги (ф'ючерси, опціони, свопи)[45].
Операції на рахунках у банку підлягають суцільній перевірці. Джерелами даних для аудиту операцій на рахунках у банках є виписки банку з особових рахунків і прикладені до них виправдувальні документи. Насамперед, треба звірити залишки коштів, відображених у виписках за відповідними рахунками, із залишками коштів, що значаться за обліковими даними. Однак рівність залишків не гарантує тотожності оборотів за виписками банку і за балансовим рахунком, оскільки при обробці виписок може бути допущено навмисне зменшення оборотів за дебетом і кредитом рахунка на однакову суму з метою приховати зловживання. Тому слід перевірити відповідність оборотів за дебетом і кредитом рахунка за виписками банку за кожний місяць даним оборотів за обліковими реєстрами. Важливо також перевірити повноту і достовірність банківських виписок і прикладених до них документів. Повноту банківських виписок встановлюють за їхньою нумерацією за сторінками і перенесенням залишку коштів на рахунку. Залишок коштів на кінець періоду в попередній виписці банку за рахунком має дорівнювати залишку коштів на початок періоду в наступній виписці. Правильність виписки визначають шляхом перевірки всіх її реквізитів. Якщо у виписці буде встановлено необумовлені виправлення або підчищення, закреслення, то необхідно провести зустрічну перевірку даних виписки із записами в першому примірнику особового рахунка, що знаходиться в установі банку. У випадку відсутності окремих виписок слід також звернутися до установи банку.
Крім того, слід впевнитися, що всі здійснені через банк операції є реальними і підтверджені відповідними справжніми (автентичними) документами. Бувають випадки, коли їх підробляють або прикладають не повністю, що дає можливість, застосовуючи неправильну кореспонденцію рахунків, приховувати в обліку зловживання на значні суми. У разі виникнення сумнівів у справжності документів (відсутність банківського штампа, виправлення перерахованих сум, найменування одержувача грошей і дати здійснення операцій) слід провести зустрічну перевірку платіжних документів, які зберігаються у справах підприємства, із платіжними документами в банку або у контрагента з операції. Одночасно з'ясовують правильність кореспонденції рахунків і записів у облікових регістрах, бо деколи зловживання можуть бути приховані шляхом складання неправильних бухгалтерських записів (проводок), не підтверджених документами, а також сторнувальних записів без документальних підтверджень і без дійсної потреби або неправильним підрахунком чи перенесенням підсумків з одної сторінки регістру на іншу.
Під час перевірки операцій за поточним рахунком в іноземній валюті слід врахувати, що суб'єкти господарювання можуть здійснювати скупку, обмін, продаж валюти за ліцензією Національного банку України в установленому законом порядку[45].
1.2 Критичний огляд законодавчої бази та спеціальних літературних джерел з аудиту операцій на рахунках у банку
Перелік та зміст законодавчої бази, яка регламентує аудит операцій на рахунках у банку представлені у таблиці 1.1.
Таблиця 1.1Перелік та зміст законодавчої бази, яка регламентує аудит операцій на рахунках у банку
№ з/п Найменування нормативного документа Зміст документа Область використання документа
1 2 3 4
1 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» від 31.03.99 р. № 87 (із змінами і доповненнями) [4] Визначаються мета, склад і принципи підготовки фінансової звітності та вимоги до визнання і розкриття її елементів Застосовуються для складання бухгалтерської звітності за операціями
1 2 3 4
2 Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993р.№3125-ХП [1] Висвітлені основні сфери дії даного Закону, виокремлено в окрему статтю законодавство про аудиторську діяльність, в інших статтях дається теоретичне визначення таким поняттям як аудиторська діяльність, аудит, аудитор, аудиторська фірма, аудиторський висновок та інші офіційні документи, далі законодавець розяснює бухгалтерські аспекти аудиту, зокрема, публічна бухгалтерська звітність, користувачі бухгалтерської звітності та завершується розділ статею про Обов'язкове проведення аудиту і Відповідальність за дотримання порядку ведення бухгалтерського обліку Визначає правові засади здійснення аудиторської діяльності в Україні і спрямований на створення системи незалежного фінансового контролю з метою захисту інтересів власника
3 Закон України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" від 6 червня 1995 р. № 265/95-ВР [2]
Характеризує Порядок ведення розрахунків та відповідальність за порушення вимог цього Закону
Визначає правові засади застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг
1 2 3 4
4 Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" від 23 вересня 1994 р. № 185/94-ВР [3] Дає характеристику операціям в іноземній валюті Установлено, що у 2009 році при застосуванні за зовнішньоекономічними угодами (договорами) резидентів операцій факторингу, що здійснюються державними банками України, у тому числі в рамках їх діяльності в міжнародних факторингових об'єднаннях (асоціаціях), виручка резидентів в іноземній валюті підлягає зарахуванню на валютні рахунки резидентів в уповноважених банках або рахунки банків, що здійснюють відповідні операції факторингу, у терміни, передбачені статтею 1 цього Закону продовжено на 90 календарних днів; виручкою резидентів вважаються також платежі, що надходять від нерезидентів на рахунки банків за операціями факторингу згідно із Законом
5 Указ Президента України "Про національний аудиторський комітет України" від 20 липня 1995 р. № 631/95 [12] УтворюєтьсяНаціональний аудиторський комітет України Застосовується в створенні системи фінансового контролю, виявлення порушень фінансово-господарської дисципліни
6 Постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Правил використання готівкової іноземної валюти на території України" від 26 березня 1998 р. № 119 [6] Використання готівкової іноземної валюти з власних поточних рахунків юридичними особами - резидентами та розташованими на території України представництвами юридичних осіб - нерезидентів Використовується для забезпечення витрат працівників юридичних осіб - резидентів чи представництв юридичних осіб – нерезидентів; забезпечення витрат працівників іноземних дипломатичних, консульських, торговельних та інших офіційних представництв, міжнародних організацій та їх філій і т.д.
Під впливом різноманітних причин у перехідний період створення ринкової економіки в Україні законодавча база фінансової діяльності банків не визначається стабільністю. Деякі законодавчі акти зазнали багато змін і доповнень. З’явилося багато законів України у новій редакції, не цілком досконалі, про що свідчать нові закони та зміни, не врегульовані питання, існуючі протиріччя між законодавчими актами. Особливо слід зазначити, що на недосконалість змісту фінансово-правових актів впливає нерозвиненість фінансового права, досягнення якого повинні враховуватись у законодавчих актах.
В наш час видається багато нових підручників, практичних посібників та періодичних видань з операцій на рахунках у банках, які містять багато інформації про банки, їх облік та аудит. Кожен автор висловлює свою думку з приводу цього питання, посилаючись на чинні законодавчі і нормативні акти.
Позитивною стороною інформаційного забезпечення на сучасному ринковому просторі України є те, що користувач має доступ до різноманітних джерел економічної інформації, має можливість вивчати, аналізувати, зіставляти надану інформацію.
Таблиця 1.2Огляд спеціальних літературних джерел з аудиту операцій на рахунках у банку
№ з/п Автор, найменування книги, статті, журналу, газети Використання літератури
1 2 3
1
В. В. Сопко, В.П. Шило, Н.І. Верхоглядова, С.Б. Іль'їна, О.М. Брадул
«Організація і методика проведення аудиту» [24]
Описується методика аудиту операцій на рахунках у банку
2 А.М.Герасимович «Облік і аудит у банках» [25] Описано поточні рахунки і облік розрахункових, кредитних, касових, валютних, лізингових операцій
3 Б.Ф.Усач «Аудит. Третє видання» [26] Описано аудит банківських установ
4 Н.О.Бондаренко, В.Д.Понікаров, С.М.Попова «Аудит суб’єктів підприємницької діяльності» [27] Описано аудит банківських та кредитних операцій
5 В.Я.Савченко «Аудит» [28] Описано особливості аудиту обліку в банківській діяльності, аудит кредиторської заборгованості за кредитами банківі претензіями, аудит обліку грошових коштів на поточних та інших рахунках у банку
6 Б.Ф.Усач, З.О.Душко, М.М.Колос «Організація і методика аудиту» [29] Описано методику аудиту грошових коштів на поточних рахунках у банку, аудит і оцінку кредитного портфеля банку
7 Б.Ф.Усач «Аудит за міжнародними стандартами» [30] Описано аудит банківських установ
8 Конопльова А.Є., Жучкова І.В. «Аудитор України» № 15-16 [31] Описано питання публікації аудиторських висновків щодо підтвердження річної фінансової звітності банків
В цій літературі висвітлені найважливіші аспекти аудиту операцій на рахунках у банках.
1.3 Організаційно-економічна характеристика ПАТ КБ «ПриватБанк»
Комерційний банк «ПриватБанк» був зареєстрований 19 березня 1992 року Національним банком України у формі товариства з обмеженою відповідальністю,реєстраційний №92.
18 липня 2001 року Національним банком України зареєстровано новий статус «ПриватБанку» – акціонерне товариство закритого типу.
На сьогоднішній день «ПриватБанк» входить у число найбільших системних банків країни і є визнаним лідером банківської системи України. За станом на 01.01.2003р., сплачений статутний фонд банку складає 260 млн. грн., капітал - 558 млн. грн. Авторитетний міжнародний фінансово-аналітичний журнал «The Banker» за результатами проведеного в 2000 і 2002 роках дослідження, привласнив «ПриватБанку» звання «The Bank of Year». Інший впливовий журнал – «Euromoney» - чотири роки підряд (у 1999, 2000, 2001 і 2002 роках) визнає «ПриватБанк» кращим банком України. За підсумками фінансового рейтингу, проведеного українською газетою «Бізнес», «ПриватБанк» у 1999 і 2001 роках був визнаний переможцем у самій престижній банківській номінації «Банк, у якому ви б розмістили свій депозит».За даними Асоціації українських банків, «ПриватБанк» продовжує утримувати провідні позиції на банківському ринку України (таблиця 1.3).
Агентство FitchRatingsтакож підтвердило високий рейтинг банку(таблиця 1.4).
Безумовні переваги банку: широка мережа відділень, досвідчений персонал, прості і зрозумілі процедури, гнучкість в обслуговуванні і ставка на електронні технології Internet Banking, E-commerce, ATM –Banking. Володіючи генеральною ліцензією Національного Банку України, «ПриватБанк» здійснює весь спектр наявних на вітчизняному ринку банківських послуг по обслуговуванню корпоративних і приватних клієнтів відповідно до міжнародних стандартів.
Таблиця 1.3Значенняголовнихпоказників«ПриватБанку»заданимиАсоціаціїукраїнськихбанківстаномна01.03.2003р.
Показники Сума, млн.грн. Питома вага в банківській системі, % Позиція у рейтингу
Чисті активи 6 385,43 11,91 1
Кредитно-інвестиційний портфель 4 660,85 11,84 2
Капітал 557,82 6,12 2
Депозити фізичних осіб 2 962,27 18,67 1
Депозити юридичних осіб 1 605,18 9,44 2
Фінансовий результат 6,32 5,93 2
Довгостроковий інтерес клієнта – головний пріоритет у роботі банку. Послідовно розширюючи спектр наданих послуг і якість банківських продуктів, «ПриватБанк» активно нарощує свою клієнтську базу. На ринку корпоративного банківського обслуговування клієнти «ПриватБанку» – більш 180 тисяч найбільших українських підприємств і корпорацій, підприємств малого і середнього бізнесу.

Таблиця 1.4Поточний рейтинг «ПриватБанку» за даними міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings
«ПриватБанк»
Індивідуальний Кредитний Рейтинг D
Рейтинг Підтримки 5T
Короткостроковий рейтинг C
Довгостроковий рейтинг CCC+
Довгостроковий прогноз Стабільний
Сприяння розвитку вітчизняній економіці є стратегічною задачею розвитку банку. На сьогоднішній день банк пропонує своїм клієнтам широкий перелік кредитних продуктів, що враховують реальні потреби клієнта. Кредитування, зокрема малого і середнього бізнесу, є для «ПриватБанку» одним з головніших напрямків діяльності. Програму підтримки (мікрокредитування) банк здійснює як за рахунок власних коштів, так і використовуючи кошти ЄБРР та НУФ. Активно діє банк також у розвитку програм по кредитуванню на придбання нерухомості, автомобілів, товарів народного вжитку.
Сьогодні рахунки в «ПриватБанку» мають більш 3,5 мільйонів українських громадян, банк обслуговує більш 700 тисяч пенсіонерів і одержувачів соціальних виплат, що свідчить про високий рівень довіри до банку з боку населення.
Філію ПАТ КБ «ПриватБанку» створеновосени 1992 року.
ПАТ КБ «ПриватБанку» не є юридичною особою і здійснює свою діяльність від імені комерційного банку «ПриватБанк» за дорученням.
У своїй діяльності керується Законами України та підзаконними актами, нормативними документами Національного банку України, Статутом комерційного банку «ПриватБанк», положенням про ПАТ КБ «ПриватБанк», наказами, іншими інструктивними документами [45].
Структура ПАТ КБ «ПриватБанк» представлена у додатку А.
Динаміка основних показників діяльності ПАТ КБ «ПриватБанк» в 2008, 2009 та 2010 роках представлена у таблиці 1.5.
Скачать полную версию
Курсовые работы по бухгалтерскому учету и аудиту Зміст Вступ 1. Теоретико-методологічні основи аудиту операцій на рахунках у банку 1.1 Економічна сутність операцій на рахунках у банку та їх
Оценок: 414 (средняя 5 из 5)
© 2014 - 2020 BigLib.info