BigLib.info
» » » Сучасні облікові системи: переваги та недоліки
Вернуться назад

Сучасні облікові системи: переваги та недоліки

Зміст
Вступ
Трансформація бухгалтерського обліку, як напрям розвитку інформатизації суспільства
Програмні продукти для бухгалтерів
Переваги та недоліки від упровадження облікових систем
Висновки
Список використаної літератури
Вступ
Сьогодні очевидно, що економіка незалежної України вже пройшла певний шлях розвитку. Україну визнали країною з ринковою економікою ЄС та США. Все більше українських підприємств стають власністю іноземних компаній, а велика кількість їх починає залучати інвестиції на світових ринках. Тобто вже діють ефективні власники, які або зуміли належно організувати на підприємствах господарські процеси, або питання організації управління та виробництва в них стоять на порядку денному і активно вирішуються. Відповідно для українського бізнесу актуальними стають такі самі питання, як і для підприємців та менеджерів у розвинених країнах. Серед них - впровадження в господарську практику інформаційних технологій і програмних систем для автоматизації не тільки і не стільки традиційного бухгалтерського обліку, а насамперед для постачання, виробництва, дистрибуції, логістики - власне всього того, що й становить основну діяльність підприємства і приносить прибуток.
У зв'язку з цим у бухгалтерів є вибір - або залишитись у межах традиційного розуміння свого фаху, пов'язаного передусім із складанням фінансової звітності та розрахунком податків, або опанувати нові знання і взяти активну участь у реформуванні економічних систем власних підприємств.
Інформатизація суспільства охопила всі його сфери - соціальну, економічну діяльність та управління господарськими процесами. Поширилася вона і на такі важливі функції, як облік, аналіз і контроль діяльності суб'єктів господарювання, що є основою інформаційної системи управління будь-якими господарськими утвореннями. В умовах глобалізації наукових, технічних і економічних процесів, що мають міжнародний характер, значно збільшилися обсяги інформації, потрібної для управління цими процесами. Досвід показує, що задовольнити інформаційні потреби управління в суспільстві можливо лише при застосуванні комп'ютерних систем обробки великих масивів інформації.
Із впровадженням комп’ютерних інформаційних облікових систем, що ґрунтуються на сучасних інформаційних технологіях, бухгалтери та управлінці отримують численні переваги і виграє підприємство в цілому. Однак проблема створення або впровадження таких систем на підприємстві залишається однією з найскладніших не тільки в Україні, а й у світі.
На жаль, багато питань, пов'язаних із впровадженням, налагодженням інформаційних облікових технологій, їх удосконаленням та інтеграцією в ділове життя підприємств, часто залишаються поза увагою практиків та науковців. До того ж, більшість публікацій у періодичній літературі так чи інакше відображують точку зору розробників конкретного програмного забезпечення, завдання яких - прямо чи опосередковано рекламувати свої програмні продукти. І все ж таки в працях таких вчених як Білуха М.,Микитенко Т., Кузнєцова С.В., Івахненков С.В. висвітлені питання автоматизації обліку.
Метою даного реферату є виявлення переваг та недоліків, які виникають на підприємствах після впровадження інформаційних систем та технологій у галузі обліку.
Трансформація бухгалтерського обліку, як напрям розвитку інформатизації суспільства
У загальному розумінні інформатизація (пріоритети віддаються інтелекту й інформаційним технологіям) характеризує перехід суспільства в новий якісний стан - інформаційне суспільство. Останнє відрізняється бурхливим розвитком космонавтики, ядерної енергетики та робототехніки з якісно новим технологічним забезпеченням, що ґрунтується на комп'ютерних засобах праці та інформаційного середовища - сукупності ЕОМ, систем комп'ютерних комунікацій, баз даних, а також програмних комплексів і лінгвістичної однозначності, створенні штучного інтелекту.
Підвищення оперативності інформаційного забезпечення, його дієвості та ефективності потребує запровадження електронного обліку і контролю діяльності підприємств із застосуванням нових інформаційних технологій.
Для створення нової системи електронного обліку є передумови, передбачені Законами України "Про електронні документи та електронний документооборот", "Про електронний цифровий підпис", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про інформацію", "Про захист інформації в автоматизованих системах", "Про державну таємницю", "Про зв'язок", "Про обов'язковий примірник документів", "Про Національний архівний фонд та архівні установи", а також іншими нормативно-правовими актами. [3; ст.16]
Державне регулювання у сфері електронного документообороту спрямовано на: реалізацію єдиної державної політики електронного документообороту; забезпечення прав і законних інтересів суб'єктів електронного документообороту; нормативно-правове забезпечення технології обробки, створення, передавання, отримання, зберігання, використання та знищення електронних документів.
Електронний облік - це система виявлення, зміни, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та, передачі інформації, яка ґрунтується на використанні комп'ютерних мереж та інтегрованої бази даних з метою раціонального використання засобів і предметів праці та самої праці і для управління підприємницькою діяльністю.
Новій інформаційній технології (ІТ) притаманні: персоналізація використання засобів обчислювальної техніки, створення локальних мереж ЕОМ і багаторівневих розподільних систем оброблення облікових даних, організація автоматизованих робочих місць фахівців з обліку та аудиту. Водночас нова ІТ має деякі нетехнічні особливості, а саме: врахування людського чинника у процесах управління, колективне використання інформаційних ресурсів; удосконалення методик виконання розрахунків і прийняття управлінських рішень на підставі цілісного уявлення про об'єкт. Крім широкого застосування комп'ютерної техніки, вона ґрунтується на трьох основних принципах: інтегрованості, гнучкості та інформативності.
Скачать полную версию
Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту Зміст Вступ Трансформація бухгалтерського обліку, як напрям розвитку інформатизації суспільства Програмні продукти для бухгалтерів Переваги та
Оценок: 173 (средняя 5 из 5)
© 2014 - 2020 BigLib.info