BigLib.info

Внутрішній аудит організації

Зміст
Вступ
1. Суть внутрішнього аудиту та його функції
2. Основні елементи внутрішнього аудиту
3. Місце внутрішнього аудиту в системі управління підприємством
4. Здійснення внутрішнього аудиту в умовах системоорієнтованного підходу до аудиту
5. Планування роботи служби внутрішнього аудиту
6. Процедури та специфічні методики проведення внутрішнього аудиту
7. Світовий досвід розвитку внутрішнього аудиту
Висновок
Література

Вступ
Внутрішній аудит є одним із видів внутрішньогосподарського контролю суб'єктів підприємницької діяльності. Забезпеченню ефективності діяльності суб'єктів підприємницької діяльності багато в чому сприяють впровадження і правильна організація системи внутрішнього аудиту,
В умовах становлення ринкової економіки в Україні неабиякий інтерес викликає досвід зарубіжних країн щодо організації внутрішнього аудиту. Професійну організацію внутрішніх аудиторів у США було створено в 1941 р. як Інститут внутрішніх аудиторів. Свою діяльність Інститут будує на базі загальних професійних знань внутрішніх аудиторів, програми безперервного професійного розвитку, економічного кодексу, норм і програм сертифікації. Внутрішні аудитори працюють як у державному, так і в приватному секторі. Внутрішні аудитори здійснюють незалежне експертне оцінювання управлінських функцій фірми чи компанії. Вони надають своїй головній фірмі, яка здійснює управління, результати аналізу, оцінювання, рекомендації, поради й інформацію про діяльність підприємства, яке вони перевіряють. В основному, внутрішній аудит розглядає бухгалтерську інформацію й її достовірність. Завдання внутрішнього аудиту — допомогти відповідним працівникам фірми чи компанії виконувати свої обов'язки максимально кваліфіковано й ефективно.
Внутрішні аудитори звітують перед вищим керівництвом підприємства. За внутрішній аудит відповідає сама фірма або один із її відділів, тобто контрольний орган всередині фірми. Керівник такого контрольного органу (або внутрішній аудитор) підпорядкований керівництву підприємства. Внутрішній контрольний орган здійснює аудиторські перевірки на самому підприємстві або в його підрозділах.
Будучи на повному утриманні підприємства, цей контрольний орган (чи сам внутрішній аудитор) повинен довести необхідність свого існування. Для цього він покликаний сприяти підвищенню ефективності роботи підприємства, забезпеченню рентабельності й зміцненню його фінансового стану.
Мета внутрішнього аудиту — удосконалення організації й управління виробництвом, виявлення й мобілізація резервів його зростання.
Внутрішній аудит здійснюється на попередній стадії виконання комерційної, технологічної або фінансової угоди, у процесі її проходження і після завершення. Він дає експертну науково обґрунтовану оцінку господарським операціям і процесам.
Внутрішній аудит аналізує ситуацію ризику і застерігає від банкрутства, використовує ноу-хау для збільшення прибутку й ефективності нової технології, вживає заходів, що сприяють фінансовій діяльності підприємства.
1. Суть внутрішнього аудиту та його функції
Внутрішній аудит - організована на економічному суб'єкті в інтересах його власників і регламентована його внутрішніми документами система контролю над дотриманням установленого порядку ведення бухгалтерського обліку й надійності функціонування системи внутрішнього контролю [9;c.14].
Основними об'єктами внутрішнього аудита є вирішення окремих функціональних завдань управління, розробка й перевірка інформаційних систем підприємства. Об'єкти внутрішнього аудита можуть бути різними залежно від особливостей економічного суб'єкта й вимог його керівництва й (або) власників. Внутрішній аудит - невід'ємна частина управлінського контролю підприємства; він може бути й незалежним, тобто безпосередньо підпорядковуватися не виконавчому органу підприємства, а зовнішнім засновникам [7;c.38].
Потреба у внутрішньому аудиті виникає на великих підприємствах у зв'язку з тим, що вище керівництво не займається повсякденним контролем діяльності організації й нижчих управлінських структур. Внутрішній аудит подає інформацію про цю діяльність і підтверджує достовірність звітів менеджерів. Внутрішній аудит необхідний головним чином для запобігання втрат ресурсів і здійснення необхідних змін усередині підприємства.
Як правило, до функцій внутрішнього аудита належать:
перевірка систем бухгалтерського обліку й внутрішнього контролю, їх моніторинг і розробка рекомендацій з поліпшення цих систем;
перевірка бухгалтерської й оперативної інформації, включаючи експертизу засобів та способів, що використовуються для ідентифікації, оцінки, класифікації такої інформації й складання на її основі звітності, а також спеціальне вивчення окремих статей звітності, включаючи детальні перевірки операцій, залишків по бухгалтерських рахунках;
перевірка дотримання законів і інших нормативних актів, а також вимог облікової політики, інструкцій, рішень і вказівок керівництва й (або) власників;
перевірка діяльності різних ланок управління;
оцінка ефективності механізму внутрішнього контролю, вивчення й оцінка контрольних перевірок у філіях, структурних підрозділах економічного суб'єкта;
перевірка наявності, стану й забезпечення збереження майна економічного суб'єкта;
робота над спеціальними проектами й контроль за окремими елементами структури внутрішнього контролю;
оцінка використовуваного економічним суб'єктом програмного забезпечення;
спеціальні розслідування окремих випадків, наприклад підозр у зловживаннях;
розробка й подання пропозицій по усуненню виявлених недоліків і рекомендацій з підвищення ефективності управління.
Відповідальність за виконання своїх обов'язків внутрішній аудитор несе тільки перед власниками й (або) керівництвом підприємства.
Таким чином, у рамках внутрішнього аудита здійснюється не тільки детальний контроль за збереженням активів, але й контроль за політикою і якістю менеджменту [5;c.185].
2. Основні елементи внутрішнього аудиту
Оскільки підрозділи внутрішнього аудиту утримуються за рахунок коштів підприємства, такий контрольний орган підприємства (чи сам внутрішній аудитор, якщо він виконує функції внутрішнього аудиту) повинен довести необхідність свого функціонування, для чого він покликаний сприяти підвищенню ефективності роботи підприємства, забезпеченню його рентабельності й зміцненню фінансового стану. Внутрішній аудит має власну мету здійснення, власні об'єкти, функції, операції та методи, що відображені у табл.
Таблиця 2.1 Характеристика основних елементів внутрішнього аудиту підприємства
Елемент Реалізація у роботі внутрішнього аудиту
Визначення Діяльність з оцінювання, яка організована в межах суб'єкта господарювання і яку виконує окремий відділ. Функції внутрішнього аудиту охоплюють, зокрема, перевірку, оцінювання та моніторинг адекватності й ефективності функціонування системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю. Здійснюють внутрішній аудит призначені керівником (власником) та підлеглі йому служби аудиту (контролю, ревізії) або окремі аудитори (контролери, ревізори)
Мета (завдання) Забезпечення ефективності функціонування самого підприємства та всіх його підрозділів на всіх рівнях управління; захист законних майнових інтересів власника підприємства; сприяння економному використанню матеріальних, фінансових і трудових ресурсів підприємства, своєчасному виконанню завдань, дотриманню встановлених термінів; удосконалення організації й управління виробництвом, виявлення і мобілізація резервів його зростання, правильності ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності
Об'єкти Система управління підприємством та його структура; господарські, у тому числі технологічні, процеси, що відбуваються на підприємстві; засновницькі документи, стан дотримання вимог законів, нормативних актів, розпоряджень адміністрації; система бухгалтерського обліку, система внутрішнього контролю; стан використання та збереження майна, рівень забезпеченості ресурсами та їх використання тощо
Предмет (зміст) Експертиза економічних, організаційних та інформаційних характеристик підприємств з метою недопущення небажаних відхилень, а також підвищення ефективності господарювання
Функції Перевірка, оцінка та моніторинг функціонування систем бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю; контроль за правильністю оформлення, приймання і відпуску матеріальних цінностей, оприбуткування, видачі й перерахування грошових коштів, створення і витрачання власного капіталу; контроль за дотриманням правил фінансової дисципліни, за правильним створенням і розподілом прибутку; контроль за здійсненням основної діяльності та інших видів діяльності; співпраця із зовнішнім аудитом та іншими контролюючими органами; розробка пропозицій щодо вдосконалення системи обліку, контролю та управління підприємством
Контрольна функція Визначення адекватності політики підприємства встановленим параметрам та оцінка ефективності обліку та менеджменту
Елемент Реалізація у роботі внутрішнього аудиту
Процедури (операції)
Вивчення засновницьких документів підприємства; дослідження первинної документації, регістрів управлінського (внутрішньогосподарського), бухгалтерського та фінансового обліку, фінансової та статистичної звітності, податкового обліку та звітності за податками;
зустрічні перевірки документів і господарських операцій, порівняння даних синтетичного і аналітичного обліку; проведення інвентаризації основних засобів, майна; економічний та фінансовий аналіз, тестування, діагностика, надання консультацій
Методи Експертна науково-обґрунтована оцінка господарських операцій та процесів, аналіз ситуації ризику, застереження від банкрутства, визначення та використання резервів для збільшення прибутку, сприяння вживанню заходів щодо поліпшення фінансової діяльності підприємства
Внутрішній аудит є одним із способів контролю за правомірністю та ефективністю діяльності усіх підрозділів підприємства.
Головні переваги внутрішнього аудиту полягають у ефективності внутрішнього аудиту: незначні витрати підприємства на його проведення порівняно із зовнішнім аудитом, можливість використання послуг внутрішнього аудиту в будь-який момент часу; глибокі знання фахівцями з внутрішнього аудиту ситуації на підприємстві, стилю роботи та управління, політики та культури; залучення через аудиторів для проведення контролю висококваліфікованих спеціалістів підрозділів підприємства; гарантії постійного дотримання вимог законодавства, стимулювання впровадження прогресивних нововведень тощо [9;c.331].
3. Місце внутрішнього аудиту в системі управління підприємством
Місце служби внутрішнього аудиту в системі управління та внутрішньогосподарського контролю визначається її взаємозв'язками з іншими службами та підрозділами підприємства (табл.3.1 ).
Таблиця 3.1 Взаємозв'язок служби внутрішнього аудиту з іншими службами та підрозділами підприємства
Підрозділ підприємства Форма взаємозв'язку зі службою внутрішнього аудиту
Адміністрація Служба внутрішнього аудиту отримує від адміністрації для виконання розпорядження, накази, плани, а надає результати перевірок, експертиз, аналізу, оцінки діяльності, рекомендації, обґрунтування
Відділ постачання (тендерний комітет) Служба внутрішнього аудиту здійснює контроль стану матеріально-технічного забезпечення, укладання угод на придбання запасів та основних засобів, контроль за існуючими цінами, за виконанням договірної дисципліни, за обґрунтованістю та списанням запасів, перевіряє звіти про списання запасів на виробництво, правильності відображення постачання та списання цінностей в обліку, проводить інвентаризацію або перевіряє правильність її проведення
Відділ збуту Служба внутрішнього аудиту контролює укладання та виконання договорів продажу, обґрунтованість застосування цін реалізації, правильність оцінки доходу від реалізації, правильність відображення доходу в обліку
Підрозділ підприємства Форма взаємозв'язку зі службою внутрішнього аудиту
Виробничі підрозділи Служба внутрішнього аудиту проводить контроль виробничих звітів, нарядів, накладних на відпуск сировини у виробництво, відповідності фактичного виходу продукції нормам та нормативам, обґрунтованості застосування норм природного убутку та інших норм та нормативів, обґрунтованості віднесення витрат на виробництво продукції, проводить оцінку виробничої діяльності, контролює дотримання технологічної дисципліни, своєчасності та правильності відображення операцій з виробництва у первинних документах та звітності, інформує про зміни норм, нормативів
Матеріальний склад Служба внутрішнього аудиту контролює рух запасів, обґрунтованість та своєчасність їх оприбуткування та списання, наявність та правильність ведення карток складського обліку, матеріальних звітів, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, вимог, наявність договорів про матеріальну відповідальність, правильність зберігання, справність вагового та вимірювального обладнання, консультує з питань правильного складання та оформлення первинних документів, перевіряє правильність відображення операцій на складі в обліку та звітності, інформує про зміни в обліку та звітності
Плановий відділ (бюджетний комітет) Служба внутрішнього аудиту перевіряє правильність складання планів (бюджетів), дотримання визначеної бюджетної політики, наявність та застосування норм, нормативів і цін, звітів про виконання планових завдань з виробничої, фінансової та комерційної діяльності, штатного розпису, колективного договору, інформує про допущені відхилення в частині оформлення первинної документації, виконання графіку подання звітності структурними підрозділами
Юридичний
відділ
Аудитори отримують результати судових засідань по цивільним, господарським та кримінальним справам, проекти наказів, розпоряджень, інструкцій, договорів. Надають матеріали за фактами крадіжок, нестач, стягнень дебіторської заборгованості, встановлення винних осіб, стягнень боргів з винних осіб підприємства, довідки та акти для юридичної оцінки негативних фактів
4. Здійснення внутрішнього аудиту в умовах системоорієнтованного підходу до аудиту
Внутрішній аудит як явище виник у специфічних умовах системо-орієнтованого підходу до аудиту взагалі. Такий підхід до аудиту дав можливість обстежувати системи, які контролюють операції. Системоорієнтований підхід до аудиту став використовуватись приблизно з середини XX ст. та привів до того, що аудитори почали проводити експертизу на підставі внутрішнього контролю [4;c.100].
В основу філософії аудиту, який ґрунтується на системоорієнтованому підході, покладено принцип довіри до інформації за результатами функціонування системи внутрішньогосподарського контролю (адміністративного та економічного, у тому числі фінансового). Ступінь довіри до інформації про стан внутрішнього контролю, одним із найважливіших блоків якого є система бухгалтерського контролю, визначається за результатами проведення внутрішнього аудиту. Було доведено, що якщо СВК працює ефективно, то немає потреби проводити дуже ретельну перевірку на тій підставі, що можна довіряти СВК у розкритті помилок та порушення норм.
У тих випадках, коли контроль неефективний, доречно дати поради, як поліпшити систему, і таким чином, надати клієнту конструктивну послугу. Використовуючи інформацію про стан бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю, аудитори розраховують обсяг робіт, ризик своєї діяльності, визначають кількість і характер контрольно-аналітичних процедур.
Насамперед йдеться не про малий, а про середній і великий за розмірами бізнес, тобто про складні організаційні структури управління (дивізіональні, мультидивізіональні, адаптивні, креативні тощо).
В умовах системоорієнтованого аудиту аудитори-професіонали почали концентрувати увагу на взаємовідносинах між організаторами та виконавцями бізнесу своїх клієнтів, фахівцями, які складають бухгалтерську звітність, і користувачами інформації, яка в ній відображена, а головне на тому, чиї інтереси повинні захищати аудитори, у тому числі внутрішні аудитори [9;c.309].
5. Планування роботи служби внутрішнього аудиту
Для виконання обов'язків служби внутрішнього аудиту складаються плани, які узгоджують завдання. Процес планування аудиторської роботи — частина загальної організації роботи з контролю на підприємстві. Планування передбачає розробку завдань, річних та поточних планів, календарних графіків перевірок, проектів формування штатів та кошторисів витрат, звітів про результати діяльності служби. У календарних графіках аудиторських перевірок доречно вказувати: які саме види діяльності підлягають перевірці, коли буде проводитись аудит, скільки часу потребує перевірка. Графіки повинні бути гнучкими та враховувати можливість незапланованих перевірок.
Розробка графіків передбачає оцінку ризику (ймовірності того, що певні події або дії можуть здійснити негативний вплив на підприємство) за його факторами. Фактори ризику — моральний клімат на підприємстві, компетентність, чесність співробітників, адекватність систем внутрішнього контролю та бухгалтерського обліку, величина активів, вжиті заходи щодо усунення порушень раніше проведених перевірок тощо. Фактори ризику підлягають вивченню та виваженій оцінці щодо їх відносної значущості. Оцінка ризику дає можливість судження про несприятливі умови та враховується при складанні графіка робіт. У першу чергу виконуються роботи по тих об'єктах, де ступінь ризику вищий.
Основними об'єктами внутрішнього аудиту є такі:
система управління підприємством;
структура підприємства, організація і технологія виробництва;
процеси господарської діяльності (цикли підприємницької діяльності), виконавча дисципліна, якість роботи технічних та економічних служб;
засновницькі документи, договори, ліцензії;
стан дотримання вимог законів, інших нормативних актів;
штатний розклад, колективний договір;
накази, розпорядження, службові записки, протоколи засідань засновників;
організація та ведення бухгалтерського обліку (облікова, податкова, амортизаційна та інші види політики, план документообігу тощо);
достовірність складання та подання фінансової звітності; фінансова і господарська інформація;
стан внутрішньогосподарського контролю, нормування та стимулювання;
стан використання та збереження майна, забезпечення власними та позиковими коштами, фінансова стійкість та платоспроможність;
оподаткування, стан заборгованості за податками, пропозиції з оптимізації оподаткування.
Види, форми планів, пріоритетність напрямків контролю визначається відповідними структурами на самому підприємстві, виходячи з потреб підприємства.
З погляду організації процедури планування служби внутрішнього аудиту передбачають здійснення таких заходів:
проведення підготовчої роботи;
формування загального річного календарного графіку проведення аудиторських перевірок;
складання поточного графіку проведення аудиту протягом року;
методичне забезпечення аудиту;
перевірка виконання зауважень та пропозицій внутрішнього та зовнішнього аудиту, рішень адміністрації;
підготовка і перепідготовка спеціалістів служби внутрішнього аудиту підприємства [3;c.153].
Скачать полную версию
Курсовые работы по бухгалтерскому учету и аудиту Зміст Вступ 1. Суть внутрішнього аудиту та його функції 2. Основні елементи внутрішнього аудиту 3. Місце внутрішнього аудиту в системі управління
Оценок: 253 (средняя 5 из 5)
© 2014 - 2020 BigLib.info