BigLib.info

Preventive mfditinf

Even in old times doctors knew that it is far easier to prevent a disease than to cure it. The famous surgeon Mykola Pirogov paid much attention to preventive medicine. The first attempts to carry universal medical check-ups have already been made in Ukraine during the 1920s and 1930s. They were not successful as we had neither a sufficient material basis of health care, nor enough medical per
Today prophylaxis has become one of the basic principles in our medical system.
The medical check-ups of population arc carried in towns and villages. The people having any diseases are placed in clinics and the treatment must be followed.
We already have some experience in this field. The current practiced periodic examinations of the population are, in fact, a form of screening healthy people. Most of such periodic examinations are done by special medical commissions, laboratories and other diagnostic tests. First of ail "they examine preschool children, pupils, pregnant women and others.
Mass-scale medical examinations are the practical method of special clinics—cardiological, oncological, Т. В., venereal, etc. it is also used by some other medical establishments — polyclinics, outdepartments, medical consultation centers and sanitary units.
Preventive inoculation with special vaccines is done everywhere. Tens of millions of children are vaccinated every year against poliomywhooping cough and' diphtheria.
Consistent anti-epidemic measures carried out in the past years have helped to wipe out such dangerous diseases in our country, as plague, cholera, smallpox, malaria, poliomyelitis, diphtheria; typhus, trachoma and many others.
Each region, district and town in the country has its own sanitary and epidemiological stations staffed with specialists responsible for preventive medicine and sanitary control. Housing and municipal sanitation experts have to keep an eye on the sanitary conditions of the populated areas;, the water supply and sewage systems, and the purity of water, air and the soil. The food hygiene services are responsible for the sanitary standards in the food industry and in trade.
Ail these measures arc being taken to protect and build up people's I health that is the greatest treasure of everybody.


1. What did doctors know about prevention of diseases in old times? 2. What did Nikolai Pirogov pay much attention to? 3. When have the first attempts to carry universal medical check-ups been made in Ukraine? 4. Why were they not successful? 5. What principle has prophylaxis become in our medical system? 6. Where are the regular medical check-ups carried? 7. Where must the treatment be followed for the people having any diseases? 8. Whom are the periodic examinations done by? 9. Whom do they examine first of all? 10. Is preventive inoculation done anywhere?ПРОФІЛАКТИЧНА медицина
Навіть у старих докторах часів знав, що набагато більш легке запобігти хворобі чим вилікувати це. Відомий хірург Микола Пирогов оплатив багато уваги до профілактичної медицини(лікам). Перші спроби нести універсальні медичні перевірки вже були зроблені в Україні протягом 1920-их і 1930-их. Вони не були успішні, оскільки ми не мали ні достатню матеріальну підставу охорони здоров'я, ні досить медичного персоналу.
Сьогодні профілактика стала одним з основних принципів у нашій медичній системі.
Медичні перевірки дуги населення, що несуть у містах і селах. Люди, що мають будь-які хвороби поміщені в клініки, і лікування повинна супроводиться.
Ми вже маємо деякий досвід у цій області. Потік займався періодичними експертизами населення, фактично, форма екранування здорові люди. Більшість таких періодичних експертиз зроблено спеціальними медичними комісіями(повноваженнями), лабораторіями й іншими діагностичними іспитами. Спочатку турбують " вони досліджують дошкільних дітей, учнів, вагітних жінок і інші.
Медичні експертизи З масовим масштабом - практичний метод спеціальних клінік - кардіології, онкології, Т. В., венеричний, і т.д. це також використовується деякими іншими медичними установами - клініки, відділи амбулаторного хворого, медичні центри консультації і санітарних одиниць.
Профілактичне щеплення зі спеціальними вакцинами зроблені усюди. Десятки мільйонів дітей щеплені щороку проти поліомієліту, кричачи кашель і ' дифтерія.
Послідовні антиепідемічні міри, виконані в минулих роках допомогли витирати такі небезпечні хвороби в нашій країні, як чуму, холера, віспа, малярія, поліомієліт, дифтерія; сипний тиф і багато хто інші.
Кожна область(регіон), район і місто в країні мають її власні санітарні і епідеміологічні станції, укомплектовані з фахівцями, відповідальними за профілактичну медицину і санітарний контроль. Розміщення і муніципальні експерти очищення повинне стежить за санітарними умовами(станами) населених областей;, водяне постачання і каналізації, і чистота води, повітря і ґрунту. Послуги гігієни продовольства відповідальні за санітарні стандарти в харчовій промисловості й у торгівлі.
Турбуйте цю дугу мір, прийняту, щоб захищати і створити народний мене здоров'я, що є самим великим скарбом кожного.


1. Що доктора знали щодо запобігання про хвороби в старих часах? 2. Що Микола Пирогов оплачують багато уваги до? 3. Коли майте перші спроби нести універсальні медичні перевірки, зроблений в Україні? 4. Чому вони не були успішні? 5. Яким профілактика принципу стала в нашій медичній системі? 6. Де регулярні медичні перевірки несуть? 7. Де обробкаповинна супроводиться для людей, що мають будь-які хвороби? 8. Кого періодичні експертизи зроблені? 9. Кого вони досліджують насамперед? 10. Профілактичне щеплення зроблене де-небудь?
Скачать
Рефераты по иностранным языкам Even in old times doctors knew that it is far easier to prevent a disease than to cure it. The famous surgeon Mykola Pirogov paid much attention to
Оценок: 449 (средняя 5 из 5)
© 2014 - 2020 BigLib.info